ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จากแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถาที่รับต่างกัน และบุคคลที่ออกจดหมายนำและจดหมายติดตามที่ต่างกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จากแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถาที่รับต่างกัน และบุคคลที่ออกจดหมายนำและจดหมายติดตามที่ต่างกัน
นักวิจัย : สุเทพ ไชยบุตร
คำค้น : แบบสอบถาม , วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประคอง กรรณสูต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19117
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ โดยการส่งแบบสอบถามไปยังสถานที่รับที่ต่างกัน คือ ที่บ้านกับที่โรงเรียนและบุคคลที่ออกจดหมายนำและจดหมายติดตามที่ต่างกัน คือ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการศึกษาและอยู่ในสังกัดเดียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม, หัวหน้าภาควิชาวิจัยการศึกษาซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการศึกษาเช่นกันแต่อยู่คนละสังกัดกับผู้ตอบแบบสอบถาม และตัวผู้วิจัยเอง ตัวอย่างประชากรเป็น ครู-อาจารย์ ที่สอนอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 390 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามปลายปิด แล้วคำนวณหาความแตกต่างของอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง ชนิดที่การวัดเป็นความถี่คิดเป็นร้อยละ 1 จำนวนใน 1 รายการ ผลการวิเคราะห์อัตราการตอบกลับคืนของแบบสอบถามเป็นดังนี้ 1. สถานที่รับแบบสอบถาม คือที่บ้านกับที่โรงเรียน ไม่ทำให้อัตราการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 2. จดหมายนำและจดหมายติดตามที่ออกโดยบุคคลที่ต่างกัน คือ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, หัวหน้าภาควิชาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตัวผู้วิจัยเอง ไม่ทำให้อัตราการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
สุเทพ ไชยบุตร . (2527). การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จากแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถาที่รับต่างกัน และบุคคลที่ออกจดหมายนำและจดหมายติดตามที่ต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเทพ ไชยบุตร . 2527. "การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จากแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถาที่รับต่างกัน และบุคคลที่ออกจดหมายนำและจดหมายติดตามที่ต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเทพ ไชยบุตร . "การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จากแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถาที่รับต่างกัน และบุคคลที่ออกจดหมายนำและจดหมายติดตามที่ต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
สุเทพ ไชยบุตร . การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จากแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถาที่รับต่างกัน และบุคคลที่ออกจดหมายนำและจดหมายติดตามที่ต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.