ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโรคเชื้อราและป้องกันรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราในปลาสวยงาม และน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงามในเขตภาคกลางและภาคตะออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโรคเชื้อราและป้องกันรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราในปลาสวยงาม และน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงามในเขตภาคกลางและภาคตะออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : ปณรัตน์ ผาดี
คำค้น : Fungal disease , fungal identification , Ornamental fish , Pathogenicity test and fungistatic and fungicidal , การจำแนกชนิด , การยับยั้งและการ ฆ่าเชื้อรา , ความสามารถในการก่อโรค , ปลาสวยงาม , โรคเชื้อรา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4980075 , http://research.trf.or.th/node/7395
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการแพร่กระจายของเชื้อราในน้ำและปลาสวยงาม ทั้งจากฟาร์มและร้านขาย ปลาสวยงามในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนกรกฎาคม 2550 พบเชื้อราทั้งสิ้น 319 ไอโซเลท แยกเป็น Imperfect fungi จำนวน 206 ไอโซเลท และเชื้อราในชั้น Oomycetes ลำดับ Saprolegniales วงศ์ Saprolegniaceae ซึ่งมีผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาน้ำจืด จำนวน 113 ไอโซเลท สกุลที่พบมากที่สุด คือ Achlya spp. รองลงมา คือ Saprolegnis spp., Apahnomyces spp., Leptolegnia spp. และ Dictyuchus spp. ตามลำดับ มีเพียง 39% ที่สามารถจำแนกได้ถึงระดับชนิด และ พบว่า ชนิดของเชื้อราไม่มีความสัมพันธ์กับชนิดของปลาและแหล่งที่ศึกษา และการจำแนกชนิดของ เชื้อราจากลำดับนิวคลีโอไทด์ในส่วนของ ITS gene หาค่า Homology และสร้าง Phylogeny tree แบบ Neighbor-joining (NJ) พบว่าสามารถจำแนกกลุ่มของเชื้อราได้ทั้งในระดับสกุลและระดับชนิด ผลการศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของเชื้อรา 4 สกุล พบว่า เชื้อราสามารถเจริญได้ที่ อุณหภูมิ 10-35°C อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอยู่ที่ 25-30°C ผลของความเค็ม พบว่า เชื้อรา ทุกชนิดเจริญได้ดีในสภาพที่ความเค็มต่ำ ตั้งแต่ 0-1% NaCl และจะเจริญได้ช้าตั้งแต่ 2% NaCl เชื้อราที่ สามารถทนต่อความเค็มมากที่สุดคือ Saprolegnia รองลงมาคือ Leptolegnia sp., Aphanomyces spp. และ Achlya spp. ตามลำดับ ส่วนผลของ pH ต่อการเจริญของเชื้อราพบว่า เชื้อราสามารถเจริญได้ ในช่วง pH 5-10 pH ที่เหมาะสมต่อการเจริญจะอยู่ในช่วง pH 6-8 ส่วนความสามารถในการก่อโรคของ เชื้อรา 4 สกุล ต่อปลาบอลลูนและปลาทอง โดยวิธีแช่และฉีด Zoospore พบว่า เชื้อราจะสามารถ ก่อให้เกิดโรคได้เมื่อมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด เช่น การเกิดบาดแผล การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ กะทันหัน รวมทั้งปริมาณของ Zoospore และชนิดของเชื้อรา อย่างไรก็ตาม หากการติดเชื้อไม่รุนแรง ปลาจะสามารถหายจากโรคได้หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ส่วนประสิทธิภาพของสารเคมีและ สมุนไพรในการยับยั้งและฆ่าเชื้อราทั้ง 4 สกุล พบว่า สารเคมีที่ให้ผลดีที่สุดในการควบคุมเชื้อรา คือ มาลาไคท์กรีน รองลงมา คือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์, กลูตารัลดีไฮด์, พาราฟอร์มาลดีไฮด์, เบนซัลโค เนียมคลอไรด์ และฟอร์มาลิน ตามลำดับ ส่วนสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งและฆ่าเชื้อราได้ ดีที่สุด คือ กระเทียม รองลงมาคือ บอระเพ็ด, พริกแดง และ ฟ้าทะลายโจร ตามลำดับ นอกจากนี้ยัง พบว่า เชื้อราที่ทนต่อสารเคมีได้ดีที่สุดคือ Saprolegnia ส่วนเชื้อราที่มีความไวต่อสารเคมีมากที่สุดคือ Aphanomyces เช่นเดียวกัน เชื้อราที่ทนต่อสมุนไพรได้ดีที่สุดคือ Saprolegnia ส่วนเชื้อราที่มีความไว ต่อสมุนไพรมากที่สุดคือ Achlya และLeptolegnia Study on fungal distribution in water and fishes from ornamental fish farms and shops in the Central and Northeastern parts of Thailand during October, 2006 to July, 2007. Three hundred nineteen isolates were collected including, 206 isolates of imperfect fungi and 113 isolates of fungi in Class Oomycetes, Order Saprolegniales, family Saprolegniaceae in which affecting to freshwater fish culture. The most dominant genus was Achlya spp, followed by Saprolegnis spp., Apahnomyces spp., Leptolegnia spp. and Dictyuchus spp., respectively. Only 39% could classified into the species, and found that fungal strain was not related to type of fish and location. Fungal identification using molecular technique via nucleotide sequencing of ITS region for similarity examination and phylogeny tree construction that inferred from Neighbor-joining (NJ) analysis of the aligned ITS region, ITS1, 5.8S and ITS2 sequences. There was found that the tree could distinguishes fungal strains into both genus and species levels. Biological characteristics of 4 fungal genus found that could grew at 10-35°C, and optimal temperature at 25-30°C. Fungi grew well at low salinity from 0-1%NaCl but slow growth at 2%NaCl. Saprolegnia was the most tolerated to salinity followed by Leptolegnia sp., Aphanomyces spp. and Achlya spp., respectively. All fungi can grow among pH 5-10 but suitable pH was 6-8. For pathogenicity test of 4 fungal genera to Balloon fish and goldfish by zoospore bath immersion and injection. The result found that all fungal genera could induce fungal infection when affecting by stress factors; wound, injury, lesion, suddenly temperature change, zoospore number and fungal types. However, if non severe fungal infection, affected fish could be recover when in good environment. The effective of chemicals and herbs of 4 genera to fungistatic and fungicidal capacity showed that the most effective chemical was malachite green, followed by sodium hypochlorite, glutaraldehyde, benzalkonium chloride and formalin, respectively. While natural herbs found garlic (Allium satirum Linn.) was the most effective, followed by Boraped (Tinospora crispa ), red chilli (Capsicum spp.) and Phatalaijone (Andrographis paniculate), respectively. Moreover, there was revealed that Saprolegnia was the most tolerated to chemicals and herbs, while Aphanomyces showed the most sensitive to the chemicals, while Achlya and Leptolegnia was sensitive to the herbs.

บรรณานุกรม :
ปณรัตน์ ผาดี . (2556). การศึกษาโรคเชื้อราและป้องกันรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราในปลาสวยงาม และน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงามในเขตภาคกลางและภาคตะออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปณรัตน์ ผาดี . 2556. "การศึกษาโรคเชื้อราและป้องกันรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราในปลาสวยงาม และน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงามในเขตภาคกลางและภาคตะออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปณรัตน์ ผาดี . "การศึกษาโรคเชื้อราและป้องกันรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราในปลาสวยงาม และน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงามในเขตภาคกลางและภาคตะออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
ปณรัตน์ ผาดี . การศึกษาโรคเชื้อราและป้องกันรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราในปลาสวยงาม และน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงามในเขตภาคกลางและภาคตะออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.