ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาททางด้านการเมืองและการปกครองของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ระหว่าง พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2429

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาททางด้านการเมืองและการปกครองของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ระหว่าง พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2429
นักวิจัย : จุรีรัตน์ เกียรตุมาพันธ์
คำค้น : บำราบปรปักษ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา, 2362-2429 , ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , ปิยนาถ บุนนาค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17171
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

บรรณานุกรม :
จุรีรัตน์ เกียรตุมาพันธ์ . (2523). บทบาททางด้านการเมืองและการปกครองของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ระหว่าง พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2429.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุรีรัตน์ เกียรตุมาพันธ์ . 2523. "บทบาททางด้านการเมืองและการปกครองของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ระหว่าง พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2429".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุรีรัตน์ เกียรตุมาพันธ์ . "บทบาททางด้านการเมืองและการปกครองของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ระหว่าง พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2429."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
จุรีรัตน์ เกียรตุมาพันธ์ . บทบาททางด้านการเมืองและการปกครองของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ระหว่าง พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2429. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.