ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูป

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูป
นักวิจัย : ผาสุก พงษ์ไพจิตร
คำค้น : elites , Inequality , local power , mafia , power networks , tax reform , Thailand , Thaksin Shinawatra , ความเหลื่อมล้ำ , ชนชั้นนำ , ทักษิณ ชินวัตร , ปฏิรูปภาษี , ประเทศไทย , มาเฟีย , อำนาจจ ท้องถิ่น , เครือข่ายอำนาจ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DPG5280001 , http://research.trf.or.th/node/7374
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำสูง ทั้งด้านเเศรษฐกิจและการเมือง ค่าจีนี่ที่แสดงความเหลื่อม ล้ำด้านทรัพย์สินที่ดิน การเงินและทรัพย์สินอื่นสูงมาก มากกว่าด้านรายได้ สำหรับความต่าง ด้านนรายได้ของไทยนั้นยังสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้าน มูลเหตุสำคัญก็เพราะ การเมืองมีชนชั้นนำจำนวนน้อยครอบงำอยู่ ระดับชาติ ผู้ที่กุม นโยบายสำคัญ กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มขรก. ผู้บริหารและเจ้าของของบริษัท และนักการเมืองใหญ่ เป็นระบบซึ่งไม่หยุดนิ่งตายตัว แต่ดูดดึงส่วนหัวของกลุ่มอำนาจใหม่ ๆ เข้าเป็นพันธมิตร ผ่าน เครือข่ายต่าง ๆ ร้อยรัดกันด้วยความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์และการแบ่งผลประโยชน์ต่างตอบแทน กัน ณ ระดับท้องถิ่นอำนาจกระจุกตัวอยู่กับครอบครัวนักธุรกิจที่ร่ำรวยจำนวนหยิบมือ โดยมีขรก. และนักการเมืองเป็นผู้หนุนช่วย ดังนั้นทุกรัฐบาลจึงละเลยนโยบายลดความเหลื่อมล้ำอย่างสิ้นเชิง โครงสร้างอำนาจนี้ถูกท้าทาย หลังจากที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและผลของ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 วิกฤตเศรษฐกิจลดบทบาทของกลุ่มชนชั้นนำเดิม รธน.ใหม่ เปิดทางให้ ศูนย์อำนาจใหม่ภายใต้พรรคการเมืองใหม่ นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการเสนอนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคและชุดนโยบายที่มุ่งให้ประโยชน์กับคนระดับล่าง จึงมีมวลชนหนุนหลัง สิ่งดีก็คือ การก่อรูปของจิตสำนึกทางการเมืองของคนท้องถิ่นนอกกลุ่มชนชั้นกลางเมืองเดิม ที่ ต้องการรัฐสภาประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อาจจะส่งแรงกดดันสู่การเปลี่ยนแปลง ได้ แต่ไม่ชัดเจนว่า ศูนย์อำนาจใหม่นี้จะนำสังคมไทยสู่ความเสมอหน้า เพราะยังใช้ประโยชน์จาก ระบบอำนาจที่เป็นอยู่ ไม่ปฏิรูปสถาบันสำคัญที่จะปูทางไปสู่ความเป็นสังคมเสมอหน้าได้อย่างยั่งยืน สังคมไทยอาจปรับแปลงเป็นสังคมเสมอหน้าได้ด้วยนโยบายการศึกษาที่เพิ่มศักยภาพ ความสามารถของเยาวชนแบบบูรณาการและด้วยหลักการความเสมอภาค ด้วยนโยบาย การเกษตร ที่ดิน สินเชื่อ ที่เน้นเพิ่มประสิทธิภาพและอำนาจต่อรองของเกษตรกรรายย่อย ด้วย การปรับปรุงกฎหมายที่กำกับตลาดหลักทรัพย์ให้ตลาดทำงานอย่างโปร่งใสและป้องกัน นักการเมืองหาประโยชน์ได้โดยมิชอบ ด้วยการปฏิรูประบบภาษี การใช้ภาษีทรัพย์สินที่ เหมาะสมเป็นมาตรการจำกัดความเหลื่อมล้ำ และนโยบายอุดหนุนครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ เพื่อให้ดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีและเลี้ยงลูกให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพได้ ด้วยการปฏิรูป ระบบยุติธรรม การมีระบบสื่อสารมวลชนที่อิสระและเสรี และ การพัฒนาประชาธิปไตยของการ ปกครองส่วนท้องที่อย่างแท้จริง สังคมไทยยังต้องตื่นรู้ถึงวิธีอันแยบยล ที่ผู้อยู่ในอำนาจส่งอิทธิพลต่อทิศทางของการเมือง และนโยบาย โดยผลของความพยายามดังกล่าวเพิ่มความเหลื่อมล้ำ ปิดกั้นหรือเป็นผลเสียกับ คนจำนวนมาก ดังเช่น กรณีของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มาบตาพุด -

บรรณานุกรม :
ผาสุก พงษ์ไพจิตร . (2557). สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูป.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร . 2557. "สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูป".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร . "สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูป."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร . สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูป. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.