ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูดซับของอนุภาคบนพื้นผิววิวิธพันธ์อันเกิดจากการเคลือบผิวด้วยนาโนไฟเบอร์โดยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูดซับของอนุภาคบนพื้นผิววิวิธพันธ์อันเกิดจากการเคลือบผิวด้วยนาโนไฟเบอร์โดยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต
นักวิจัย : ภาณุ ด่านวานิชกุล
คำค้น : adsorption , Filtration , heterogeneity , nanofiber , porosity , Simulation , การจำลองระบบ , การดูดซับ การกรอง , ความเป็นรูพรุน , ความเป็นวิวิธพันธ์ , เส้นใยนาโน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DBG5380007 , http://research.trf.or.th/node/7339
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ดเส้นใยตกบนพื นผิวรองรับ โดยได้ศึกษาเส้นใยนาโนของไนลอน 6 และ ไนลอน 6 ผสมกับไคโตซานเพื.อใช้เป็นตัวกรองอนุภาคและโปรตีนในนํ า และได้ศึกษาเส้นใยนาโน ของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที.มีการเติมผงเขม่าดำหรือท่อนาโนของคาร์บอนเข้าไปเพื.อทำให้พื นผิว และเนื อเส้นใยมีการนำไฟฟ้าที.ดีขึน เนื.องจากตำแหน่งของสารตัวเติมมีการกระจายตัวในโครงสร้าง วิวิธพันธ์นี และส่วนสุดท้ายคือการศึกษาการจำลองระบบเบื องต้นใน 2 มิติและ 3 มิติ จากการ ทดลองในส่วนแรกพบว่าการเติมไคโตซานในไนลอน 6 ทำให้เกิดเส้นใยขนาดเล็กในกลุ่มของเส้นใย ขนาดใหญ่ซึ.งทำให้บางส่วนของโครงสร้างมีรูพรุนที.เล็กลง อย่างไรก็ตามการเติมไคโตซานทำให้ ความหนืดสูงซึง. ส่งผลต่อขนาดของเส้นใยทีใ. หญ่ขึน และรูพรุนทีใ. หญ่ขึน การเกิดรูพรุนขนาดเล็กร่วม ด้วยทำให้ขนาดเฉลีย. ของรูพรุนเล็กลงบ้าง และเมื.อนำโครงสร้างไปดูดซับไอโอดีนพบว่าโครงสร้างที. มีรูพรุนขนาดใหญ่จะดูดซับไอโอดีนได้น้อยกว่า การเติมไคไตซานทำให้โครงสร้างมีเส้นใยขนาดเล็ก จึงกรองอนุภาคขนาดเล็กถึง 90 นาโนเมตรได้ดีและยังช่วยให้การดูดซับโปรตีนดีขึน ในการทดลอง ส่วนที.สองซึง. เป็นเรื.องการตรวจวัดไอระเหยของสารไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์โดยเส้นใยพอลิไวนิล แอลกอฮอล์ทีเ. ติมผงเขม่าดำและท่อนาโนของคาร์บอน พบว่าค่าความต้านทานของโครงสร้างตํ.าลง มากกว่าตอนทีไ. ม่เติมสารตัวเติม และเมื.อเติมเพม.ิ ถึง 8% สามารถลดค่าความต้านทานไฟฟ้าของ เส้นใยนาโนได้มากขึน ตามลำดับ และยังพบว่าการปรับสภาพผิวสารตัวเติมจะช่วยให้ความต้านทาน ไฟฟ้าลดลงตามแนวโน้มของการเพม.ิ ปริมาณสารตัวเติมได้เป็นอย่างดี เมื.อนำโครงสร้างไปตรวจวัด ไอระเหยทีค. วามเข้มข้น 1-8 ppm ในอากาศพบว่าค่าความต้านทานไฟฟ้าของเส้นใยนาโนทุกชนิดมี ค่าลดตํ.าลงเชิงเส้นตรงเมื.อความเข้มข้นของไอระเหยเพ.ิมขึ นซึ.งเป็นคุณลักษณะของเซนเซอร์ ตรวจวัดไอระเหย ในส่วนสุดท้ายจึงเป็นการจำลองการตกทับของเส้นใยนาโนบนแผ่นรองรับ เพื.อ พิจารณาลักษณะของรูพรุนที.เกิดขึน เมื.อมีการปรับเปลี.ยนขนาดของเส้นใยและปริมาณการตกทับ ของเส้นใยในโครงสร้างสองมิติ จากการจำลองจะพบว่าหากขนาดของเส้นใยมีการกระจายขนาด แตกต่างกันแต่มีขนาดเฉลีย. เท่ากันจะทำให้สัดส่วนพืน ทีต. กทับของอนุภาคใกล้เคียงกัน สง.ิ ทีแ. ตกต่าง คือการกระจายขนาดของรูพรุนที.ประกอบด้วยรูขนาดเล็กลงมากยง.ิ ขึน ทัง นี เปรียบเทียบที.แท้จริง ควรเปรียบเทียบตัวอย่างทีม. ีปริมาณสัดส่วนของแข็งเท่ากัน ซึง. จะพบว่าเมื.อเส้นใยมีขนาดใหญ่ขึน จะ ทำให้ช่องว่างมีขนาดใหญ่ขึน ด้วยซึ.งสอดคล้องกับการทดลอง และเมื.อเปรียบเทียบขนาดของการ ทดลองกับการจำลองจะเห็นว่าการจำลองสามารถสร้างเส้นใยนาโนได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับความ เป็นจริงเมื.อพิจารณาถึงขนาดของรูพรุนและการกระจายขนาดของรูพรุน การจำลองระบบใน โครงสร้าง 3 มิติ ยังไม่สามารถเลียนแบบของจริงได้ เนื.องจากการตกทับยังเกิดจากเส้นใยแข็งซึง. จะ ไม่มีการงอตัวในแต่ละชัน ของการตกทับจึงส่งผลให้เห็นโครงสร้างทีโ. ปร่งกว่าทีเ. ป็นจริง carbon black and carbon nanotubes were also studied for their sensing activity. In addition, the preliminary simulations of nanofibrous structures in 2D and 3D were performed to study the pore structures. In the first part, blending chitosan with nylon 6 could produce ultrafine fibers among the large nanofibers resulting in local small pores. However, adding chitosan resulted in higher solution viscosity which in turn leaded to larger fibers and larger pores. The emergence of ultrafine fibers made the average pore size smaller. The local small pore facilitated the filtration of particles as small as 90 nm and chitosan also increased protein adsorption capacity. In the second part, the nanostructures filled with carbon black or carbon nanotubes were used to detect isopropyl alcohol in the air. The electrical resistivity of the structures was much lower when there are fillers inside the matter and the value decreased more along increasing filler loading up to 8%. Furthermore, surface modification of the filler particles could increase degree of dispersion as well as the electrical properties. When the structures were applied to detect the vapor, the linear correlation between a decrease in resistivity and an increase in vapor concentration from 1-8 ppm was observed, illustrating the sensing behavior of the nanofibers. In the last part, the simulations of nanofibers deposited randomly on 2D surface were done to study the pore structures when the size and the number of fibers were changed. The results showed that if the average size of fibers was fixed, the size distribution did not changed the fiber coverage much at the same number density but could change the size distribution toward the smaller sizes when the fiber size was smaller. In other experiments, if the size of fibers was larger, at the same number density, the fewer and smaller pores were seen. However, it is more interesting to compare at the same solid volume fraction. The finding confirms the experiment results that if the fibers were larger, the pore size was larger. The simulated structures are similar to the real structures both in aspects of average pore size and its distribution. The simulation in 3D was attempted but the simulated figures did not realize whole true nanofibrous structures since the fibers were assumed rigid resulting in higher porosity in the simulated structures.

บรรณานุกรม :
ภาณุ ด่านวานิชกุล . (2556). การดูดซับของอนุภาคบนพื้นผิววิวิธพันธ์อันเกิดจากการเคลือบผิวด้วยนาโนไฟเบอร์โดยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ภาณุ ด่านวานิชกุล . 2556. "การดูดซับของอนุภาคบนพื้นผิววิวิธพันธ์อันเกิดจากการเคลือบผิวด้วยนาโนไฟเบอร์โดยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ภาณุ ด่านวานิชกุล . "การดูดซับของอนุภาคบนพื้นผิววิวิธพันธ์อันเกิดจากการเคลือบผิวด้วยนาโนไฟเบอร์โดยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
ภาณุ ด่านวานิชกุล . การดูดซับของอนุภาคบนพื้นผิววิวิธพันธ์อันเกิดจากการเคลือบผิวด้วยนาโนไฟเบอร์โดยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.