ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิธีการสังเคราะห์และการประยุกต์สาร MCM-48 โดยใช้สารตั้งต้นไซลาเทรนผ่านกระบวนการโซล-เจล

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิธีการสังเคราะห์และการประยุกต์สาร MCM-48 โดยใช้สารตั้งต้นไซลาเทรนผ่านกระบวนการโซล-เจล
นักวิจัย : สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์
คำค้น : MCM-48 , กระบวนการโซล-เจล , ซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดเล็ก , ประสิทธิภาพการ เร่งปฏิกิริยา , ไซลาเทรน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG5380013 , http://research.trf.or.th/node/7313
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มีการศึกษาการสังเคราะห์ MCM-48 ที่มีลักษณะโครงสร้างแบบลูกเต๋า ด้วย กระบวนการให้ความร้อน โดยใช้ไซลาเทรนเป็นสารตั้งต้นซิลิกา และใช้ CTAB เป็นสารแม่แบบ ผลกระทบของตัวแปรต่างๆ มีต่อการสังเคราะห์และโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อุณหภูมิ และ เวลาที่ใช้ในการสร้างเป็นผลึก, ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิว, ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ และชนิดของซิลิกา การศึกษาสมบัติต่างๆ ของวัสดุที่สังเคราะห์ได้นั้น ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ต่างๆ เช่น เอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชัน, เครื่องมือวิเคราะห์พื้นที่ผิว และกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนทั้ง แบบส่องผ่านและแบบส่องกราด ซึ่งพบว่า สารมีพื้นที่ผิวสูงและการกระจายตัวของขนาดรูพรุน น้อย อีกทั้งยังพบลักษณะรูปร่างเป็นแบบ truncated octahedral และลักษณะโครงสร้างของรู พรุนสมมาตรแบบ คิวบิกชนิด Ia3d การเพิ่มโลหะต่างๆ เข้าไปในโครงสร้างซิลิกาที่มีรูพรุนขนาด กลาง นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปรับปรุงสมบัติของสารในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ใน การศึกษานี้ ได้ใส่โลหะทรานซิชัน (เช่น พาราเดียม, โครเมียม, ซีเรียม, ไททาเนียม, ไททาเนียม- iv เหล็ก, เป็นต้น) เพิ่มเข้าไปในวัสดุ MCM-48 โดยใช้สภาวะที่เหมาะสมจากการสังเคราะห์ MCM- 48 มาใช้ และศึกษาปริมาณของโลหะที่ใส่เพิ่มเข้าไป อีกด้วย นอกจากมีการพิสูจน์เอกลักษณ์ทาง โครงสร้างของโลหะในซิลิกา ทั้งที่อยู่ในโครงสร้างและนอกโครงสร้างโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ ตัวอย่างที่เป็นของแข็งด้วยรังสียูวี ยังมีการศึกษาประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาของวัสดุที่ สังเคราะห์ได้ และการนำ MCM-48 เป็นสารแม่แบบในการสังเคราะห์ซีเรียขนาดนาโนอีกด้วย ผลงานวิจัยทั้งหมดนี้ ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจำนวน 4 ฉบับคือ Journal of Solgel Science and Technology 2 ฉบับ Materials Letters 1 ฉบับ และ Energy Procedia 1 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณา 3 ฉบับคือ Catalysis Communications 1 ฉบับ Applied Surface Science 1 ฉบับ และ Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 1 ฉบับ และมีผลงานวิจัยที่ได้ไปเสนอในที่ประชุมวิชาการ ณ ประเทศเนปาล เกาหลี อิตาลี อเมริกา และไทย อีก 6 เรื่อง Hydrothermal synthesis of cubic MCM-48 was carried out using silatrane as a silica precursor and CTAB as a structure directing agent. The effects of synthesis parameters, viz. crystallization temperature, crystallization time, surfactant concentration, quantity of NaOH, and silica source, on the product structure were investigated. To examine the properties of the synthesized materials, various techniques were introduced, viz. X-ray diffraction (XRD), nitrogen adsorptiondesorption measurement, field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), transmission electron microscopy (TEM), and surface area analysis. A high specific surface area and narrow pore size distribution were obtained. The materials showed a truncated octahedral shape and cubic Ia3d symmetry of pore structure. To improve the catalytic property of mesoporus silica the incorporation of transition metals (such as Pd, vi Cr, Ce, Ti, Ti-Fe, etc.) was studied, using the optimal synthesis of MCM-48 conditions. Both framework and extraframework of the metals were investigated by diffuse reflectance UV-visible spectroscopy (DR-UV). Not only the catalytic performance of materials was investigated, but also MCM-48 was used as template for mesoporous ceria synthesis. All the works described above have been published in Journal of Sol-gel Science and Technology (2 papers), Materials Letters (1 paper), and Energy Procedia (1 paper). There are 3 papers being under consideration process from Catalysis Communications, Applied Surface Science, and Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Moreover, there are also six research works presented in international conferences in Nepal, Korea, Italy, USA, and Thailand.

บรรณานุกรม :
สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ . (2557). การศึกษาวิธีการสังเคราะห์และการประยุกต์สาร MCM-48 โดยใช้สารตั้งต้นไซลาเทรนผ่านกระบวนการโซล-เจล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ . 2557. "การศึกษาวิธีการสังเคราะห์และการประยุกต์สาร MCM-48 โดยใช้สารตั้งต้นไซลาเทรนผ่านกระบวนการโซล-เจล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ . "การศึกษาวิธีการสังเคราะห์และการประยุกต์สาร MCM-48 โดยใช้สารตั้งต้นไซลาเทรนผ่านกระบวนการโซล-เจล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ . การศึกษาวิธีการสังเคราะห์และการประยุกต์สาร MCM-48 โดยใช้สารตั้งต้นไซลาเทรนผ่านกระบวนการโซล-เจล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.