ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ “แบบไร้ของเสีย” อย่างยั่งยืนจากวัตถุดิบภายในประเทศโดยบูรณาการกระบวนการผลิตเข้ากับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ “แบบไร้ของเสีย” อย่างยั่งยืนจากวัตถุดิบภายในประเทศโดยบูรณาการกระบวนการผลิตเข้ากับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้
นักวิจัย : นวดล เหล่าศิริพจน์
คำค้น : alkane fuel , biodiese , Biomass , Ethanol , Hydrogen , waste , ของเสีย , ชีวมวล , เชื้อเพลิงอัลเคน , เอทานอล , ไบโอดีเซล , ไฮโดรเจน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG5280005 , http://research.trf.or.th/node/7292
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิกฤตการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอันเป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกกำลังประสบ ซึ่ง แนวทางที่นำเสนอคือ การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพขึ้นใช้ทดแทนน้ำมันฟอสซิล โดยประเทศไทยซึ่ง เป็นประเทศเกษตรกรรมมีวัสดุชีวมวลเหลือใช้หลากหลายประเภทเป็นจำนวนมาก การนำวัสดุชีว มวลเหล่านี้มาใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพ (อันได้แก่ เชื้อเพลิงเหลวจากชีว มวล (Biomass-to-Liquid; BTL) และไบโอเอทานอล) จะมีส่วนช่วยประเทศชาติในการลดอัตราการ นำเข้าน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังสามารถลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ อีกด้วย อนึ่งนอกเหนือจากวัสดุชีวมวลแล้ว น้ำมันปาล์มก็เป็นวัตถุดิบที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่ถูก นำมาใช้เพื่อผลิตโอดีเซลอย่างกว้างขวาง โดยทั่วไปแล้วน้ำมันปาล์มจะมีองค์ประกอบของกรดไขมัน อิสระประเภทต่างๆ อยู่ในสัดส่วนที่สูง ซึ่งกรดไขมันอิสระเหล่านี้ต้องถูกแยกออกหรือบำบัดก่อนการ แปรสภาพนำน้ำมันปาล์มเป็นไบโอดีเซล การแปรสภาพกรดไขมันอิสระเหล่านี้เป็นสารประกอบ เมทิลเอสเทอร์ ซึ่งสามารถแปรสภาพเป็นไบโอดีเซลได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของกระบวนการผลิตไบ โอดีเซลและทำให้ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตได้สามารถแข่งขันได้กับเชื้อเพลิงฟอสซิล ภาพรวมของ โครงการวิจัยที่เสนอนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ Biomass-to-Liquid (BTL) และไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวมวลประเภทต่างๆ ในประเทศ รวมถึงการแปรสภาพกรด ไขมันอิสระที่แยกได้จากน้ำมันปาล์มไปเป็นไบโอดีเซล นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ยังได้เสนอการบูรณา การกระบวนการผลิตดังกล่าวเข้ากับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เกิดขึ้น ทั้งแง่ของการ นำผลิตภัณฑ์พลอยได้เหล่านั้นไปแปรสภาพเป็นพลังงาน (อันได้แก่ ไฮโดรเจน ซึ่งเป็นพลังงาน สะอาด) หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ (อันได้แก่ ไบโอพลาสติก เมทานอล น้ำมัน หรือ สารประกอบเคมีต่างๆ) ซึ่งการบูรณาการดังกล่าวจะเป็นการสร้างกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ “แบบไร้ของเสีย” อย่างยั่งยืน ขึ้น Energy and environment crisis are currently among the world’s most concerns. One interesting solution that several developed countries have been developing is the synthesis of clean alternative (and/or renewable) fuels to replace the conventional fossilbased fuels. On the basis of Thailand, as an agricultural country, several types and numerous amount of lignocellulosic biomass are available. Therefore, the uses of these biomasses as feedstock for biofuel (i.e. BTL and bioethanol) productions would help the nation to reduce the oil import rate as well as decrease CO2 emission rate. In addition to biomass, palm oil is another important renewable feedstock for biodiesel production. Typically, it contains high amount of free fatty acid (FFA) that must be firstly processed or removed (as called palm fatty acid distilled or PFAD). The conversion of this PFAD to fatty acid methyl ester (FAME) is an alternative way to reduce cost and to make biodiesel enable to compete economically with conventional fuels. In this research, it involves the development of processes for converting several biomasses to BTL and bioethanol and converting waste PFAD to biodiesel. In addition, along with these biofuel productions, several by-products from the processes will be further converted to energy (e.g. hydrogen) and/or valuable products (e.g. bioplastic, oil, and useful chemicals) with an aim to develop the sustainable “zero-waste” process.

บรรณานุกรม :
นวดล เหล่าศิริพจน์ . (2556). การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ “แบบไร้ของเสีย” อย่างยั่งยืนจากวัตถุดิบภายในประเทศโดยบูรณาการกระบวนการผลิตเข้ากับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นวดล เหล่าศิริพจน์ . 2556. "การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ “แบบไร้ของเสีย” อย่างยั่งยืนจากวัตถุดิบภายในประเทศโดยบูรณาการกระบวนการผลิตเข้ากับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นวดล เหล่าศิริพจน์ . "การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ “แบบไร้ของเสีย” อย่างยั่งยืนจากวัตถุดิบภายในประเทศโดยบูรณาการกระบวนการผลิตเข้ากับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
นวดล เหล่าศิริพจน์ . การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ “แบบไร้ของเสีย” อย่างยั่งยืนจากวัตถุดิบภายในประเทศโดยบูรณาการกระบวนการผลิตเข้ากับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.