ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัทศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัทศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง
นักวิจัย : ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
คำค้น : Karen Languages , Phonetics , ภาษากะเหรี่ยง , สัทศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG5280003 , http://research.trf.or.th/node/7290
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัย “ภาษาศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง” ประกอบด้วยโครงการย่อย 11 โครงการ ดังนี้ (1) สืบสร้างเสียงและศัพท์ในภาษากะเหรี่ยงดั้งเดิม (2) อิทธิพลเสียงพยัญชนะต้นที่มีต่อ พฤติกรรมค่าความถี่มูลฐานของสระธรรมดาและสระนาสิกในภาษากะเหรี่ยงโปบ้านดอย จังหวัด เชียงราย (3) การแปรและการเปลี่ยนแปลงของสระและวรรณยุกต์ภาษากะเหรี่ยงโปบ้านค้างใจ จังหวัดแพร่ อันเกิดจากการสัมผัสกับภาษาไท (4) สมบัติความเป็นเสียง “ร” ของเสียงเสียด แทรกลิ้นส่วนหลัง /ɣ/ ในภาษากะเหรี่ยงสะกอบ้านสุดห้วยนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (5) ภาวะ หลายหน้าที่ของหน่วยคำเติมหน้า ʔàʔ- (TB *ʔa-) ในภาษากะเหรี่ยงโปบ้านดงดำ จังหวัด ลำพูน (6) วรรณยุกต์ภาษากะเหรี่ยงสะกอบ้านป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์: การวิเคราะห์ ด้วยวิธีการหลายมิติ (7) ตัวบ่งชี้ทางกลสัทศาสตร์ที่สำคัญของการจำแนกฐานกรณ์พยัญชนะ นาสิกในภาษากะเหรี่ยงสะกอบ้านป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (8) การจัดทำแผนที่แสดงการ ตั้งถิ่นฐานของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 6 กลุ่มในประเทศไทยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (9) การจัดทำหนังสือสารคดีประกอบภาพ “เรื่องเล่าจากชายแดนไทย-พม่า:ประกายไฟทางปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (10) การจัดทำเว็บไซต์โครงการวิจัยภาษาศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง และ (11) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโครงการฯเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชน รายงานผลการวิจัยของโครงการย่อยที่ 1-8 เป็นบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 10 บทความ และแผนที่สีขนาด 60 ซ.ม.x 84 ซ.ม. เป็น ภาษาไทย 1 แผ่นและภาษาอังกฤษ 1 แผ่น ผลงานของโครงการย่อยที่ 9 เป็นหนังสือสารคดี 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ประกอบภาพ 4 สี ผลงานของโครงการย่อยที่ 10-11 เป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) และนิทรรศการ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ซึ่งจัดในงานจุฬาฯวิชาการครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2555 ในเรื่องความร่วมมือกับต่างประเทศนั้น ได้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ ในต่างประเทศ 7 ครั้ง ส่วนหนึ่งของรายงานผลการวิจัยที่เป็นรูปสืบสร้างคำศัพท์ภาษากะเหรี่ยง ดั้งเดิมได้รับการบรรจุไว้ในฐานข้อมูล STEDT (Sino-Tibetan Etymological Dictionary and Thesaurus)aของภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (เบอร์กลีย์) ประเทศ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ และศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ เอ แมทิซอฟฟ์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการฐานข้อมูล STEDT ได้เริ่มทำวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับ การศึกษาเปรียบเทียบภาษาโลโล-พม่าดั้งเดิมกับภาษากะเหรี่ยงดั้งเดิม เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ด้านเชื้อสายของภาษา 2 สาขานี้ ซึ่งต่างก็เป็นสาขาของภาษาตระกูลทิเบต-พม่า ในมหาตระกูลจีน-ทิเบต The Karen Linguistics Project consists of 11 sub-projects: (1) Reconstruction of Proto-Karen Phonology and Lexicon; (2) Oral and Nasal Vowels in the Pwo Karen Dialect of Chiangrai Province: Implications for Tonogenesis Theories; (3) Variation and Change in Phrae Pwo Karen Vowels and Tones Spoken in Ban Khang Chai Induced by Language Contact with Tai; (4) The Class of Rhotic Sounds (/r/ and /ɣ/) in Sgaw Karen Spoken in Ban Sut Huai Na, Mae Hong Son Province; (5) Multi-functions of the Prefix ʔàʔ- (TB *ʔa-) in the Dong Dam Pwo Karen Dialect of Lampun Province; (6) Tones in Sgaw Karen Spoken in Ban Pa La-U, Prachuap Khiri Khan Province: A Multidimensional Analysis; (7) Effective Cues to Differentiate the Places of Articulation of Nasals in the Ban Pa La-U Sgaw Karen Dialect of Prachuap Khiri Khan Province; (8) Production of Maps Showing the Settlements of the Six Karen Ethnic Groups in Thailand; (9) Production of an illustrated documentary on “Stories from the Thai- Burmese Border: Intellectual Sparks for Sustainable Development; (10) Website to publicise the progress of the Karen Linguistics Project; and (11) Exhibition in the 14th Chula Academic Expo to publicise the output of the project. The output of the sub-projects 1-8 is ten papers written in English to be published in international journals and two coloured maps (size 60 c.m. x 84 c.m.), one in Thai and the other in English. An illustrated documentary on “Stories from the Thai- Burmese Border: Intellectual Sparks for Sustainable Development”, in Thai and English, is the output of the sub-project 9. The aims of the sub-projects 10 and 11 are for social benefit; the output, therefore, consists of a bilingual website, publicising the progress and activities of the Karen Linguistics Project and an exhibition of nine coloured posters, in Thai and English, illustrating the project overview, the output and the social impact of the project displayed at the 14th Chula Academic Expo. With regard to international co-operation, seven papers were presented at international conferences organised abroad. The reconstructions of Proto-Karen roots were added to the STEDT (Sino-Tibetan Etymological Dictionary and Thesaurus) database of the Linguistics Department at the University of California at Berkley, USA. Professor James A. Matisoff, the director of the STEDT database project, invited Professor Theraphan Luangthongkum to conduct a co-operative research into the comparative study of Proto-Lolo-Burmese (reconstructed by him) and Proto-Karen in order to investigate the genetic relationship between the two branches, i.e. Lolo- Burmese and Karenic, of the Tibeto-Burman language family of the Sino-Tibetan phylum.

บรรณานุกรม :
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ . (2556). สัทศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ . 2556. "สัทศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ . "สัทศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ . สัทศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.