ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของเชื้อ Giardia intestinalis ที่แยกได้จากผู้ป่วยด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาและโปรติโอมิกส์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของเชื้อ Giardia intestinalis ที่แยกได้จากผู้ป่วยด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาและโปรติโอมิกส์
นักวิจัย : อัญชลี ตั้งตรงจิตร
คำค้น : 2D-PAGE , Genotyping , Giardia intestinalis , glutamate dehydrogenase (gdh) , PCR , Proteomics , ssrDNA , triose phosphate isomerase (tpi) , β-giardin
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5080006 , http://research.trf.or.th/node/6841
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหา (1)ความชุกและ (2) ความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของการติดเชื้อไกอาร์เดียที่พบในประชากรไทย และ (3) โปรตีนที่จำเพาะของเชื้อไกอาร์เดียสายพันธุ์ที่แยกได้จากในคนไทย ผลการสำรวจความชุกของการติดเชื้อไกอาร์เดีย ในประชากรไทยกลุ่มต่างๆ เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง เด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้ป่วยในโรงพยาบาล เด็กและประชากรที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด เป็นต้น พบว่ามีอัตราชุกของการติดเชื้อไกอาร์เดียร้อยละ 0.37-19.05 อัตราการติดเชื้อไกอาร์เดียสูงที่สุดยังคงพบในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไกอาร์เดียวิเคราะห์จากระยะซีสต์ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจที่ตรวจพบการติดเชื้อไกอาร์เดียจากจำนวนอาสาสมัคร 7,536 รายที่เข้าร่วมโครงการนี้วิจัย จากอาสาสมัคร 6,018 รายเป็นผู้ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549- กรกฏาคม พ.ศ. 2550 พบผู้ที่มีการติดเชื้อไกอาร์เดียเพียง 22 ราย (0.36%) ในการสำรวจชุมชนเขตชนบทของจังหวัดราชบุรีในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 พบการติดเชื้อไกอาร์เดีย 39 ราย (4.1%) จากประชากร 949 ราย การวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อไกอาร์เดีย (assemblage genotype) ด้วยวิธีพีซีอาร์โดยใช้ชิ้นส่วนของยีนทีพีไอ (tpi) ที่ขนาด 148-bp และ 81-bp พบว่าร้อยละ 8 เป็นแอสเซ็มเบลจเอ (assemblage A) ร้อยละ 41 เป็นแอสเซ็มเบลจเอและบี (assemblage A & B) และร้อยละ 51 เป็นแอสเซ็มเบลจบี (assemblage B) จากนั้นทำการศึกษาต่อด้วยเทคนิคอาร์เอฟแอลพี (RFLP) การใช้อาร์เอฟแอลพีของยีน β-giardin ขนาด 384 bp พบว่าร้อยละ 12 ของแอสเซ็มเบลจเอเป็น แอสเซ็มเบลจเอ 1 (AI) และร้อยละ 88 ของแอสเซ็มเบลจเอเป็น แอสเซ็มเบลจเอ 2 (AII) ส่วนการใช้อาร์เอฟแอลพีของยีนจีดีเอช (gdh gene) ขนาด 432 bp พบว่าร้อยละ 45.5 ของแอสเซ็มเบลจบี (B) เป็น แอสเซ็มเบลจเอบี 3 (BIII) และร้อยละ 54.5 ของแอสเซ็มเบลจบีเป็น แอสเซ็มเบลจบี 4 (BIV) การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนที่จำเพาะของเชื้อไกอาร์เดียซึ่งจับกับแอนติบอดีในซีรัมของผู้ป่วยโดยใช้เทคนิคโปรติโอมิกส์และอิมมูโนมิกส์ร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยแมสสเปคโตรเมตรี (mass spectrometry) พบโปรตีน 3 ชนิดคือ Carbamate kinase (Giardia intestinalis ATCC 50581); Beta tubulin (Giardia intestinalis ATCC 50803) และ Fructose-bisphosphate aldolase (Giardia intestinalis ATCC 50581) ผลการศึกษานี้พบว่าความชุกของการติดเชื้อไกอาร์เดียในประเทศไทยลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับรายงานการศึกษาก่อนหน้านี้ สะท้อนให้เห็นว่าระบบสุขาภิบาล การดูแลรักษาสุขอนามัย การให้ความรู้ทางสุขภาพในปัจจุบันมีการพัฒนาดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า การเพิ่มจำนวนยีนโดยใช้ยีนทีพีไอที่ขนาด 148-bp และ 81-bp มีความไวสูงกว่าที่มีเคยรายงานมาแล้วเพราะสามารถวิเคราะห์ได้ทุกตัวอย่างของสิ่งส่งตรวจ โปรตีนที่ตรวจพบนี้เป็นแอนติเจนจำเพาะของเชื้อไกอาร์เดีย ซึ่งน่าจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นวัคซีนใช้ในการรักษาและวิธีการตรวจวินิจฉัยทางวิทยาภูมิคุ้มกันต่อไป This study was undertaken to determine (1) the infection rates of Giardiasis (2) their genetic diversities among Thai population and (3) the specific protein of G. intestinalis isolated from Thai patients. Our result showed that the prevalence of giardial infections among various groups i.e. mental handicapped children, orphanages, army staffs, hospital patients and the people living in rural communities ranged from 0.37 to 19.05%. The highest G. intestinalis infection rate (19.05%) was found in the orphanage inhabitants. Genetic diversities were verified from the cyst isolated from positive samples. A total of 7,536 subjects were included. Among 6,018 Bangkok inhabitants who visited Siriraj Hospital during December 2006 to July 2007, only 22 subjects (0.36%) were microscopically positive for Giardia cysts. Out of 949 subjects from the community survey in Ratchaburi province conducted in September 2007, 39 subjects (4.1%) were infected with G. intestinalis. Cyst assemblage determination by PCR of the 148- and 81-bp tpi gene segments were 8 % assemblage A, 41 % assemblages A and B, and 51 % assemblage B. RFLP of 384 bp β-giardin gene segments revealed that 12 % and 88 % of the assemblage A cysts were AI and AII, respectively. RFLP based on the 432 gdh gene segments showed the assemblage B cysts to be 45.5 % BIII and 54.5 % BIV. To characterize the specific antigens, the proteins of G. intestinalis trophozoite binding to antibodies in the patients’ serum had been investigated using 2D-PAGE Western blots. Three discovered protein spots which were further identified by mass spectrometry were Carbamate kinase (Giardia intestinalis ATCC 50581); Beta tubulin (Giardia intestinalis ATCC 50803) and Fructose-bisphosphate aldolase (Giardia intestinalis ATCC 50581). Our result reveals that the prevalence of giardiasis in Thailand is much lower than previously reported which reflects improved sanitary conditions, health care, and health education during recent years. In addition, the sensitivity of tpi gene amplification is slightly higher than those previously reported and assemblages of all the samples could be identified based on the 148- and 81-bp gene segments. Those identified proteins were specific antigens of G. intestinalis might be utilized not only for vaccine candidates but also targets of immunodiagnosis.

บรรณานุกรม :
อัญชลี ตั้งตรงจิตร . (2554). การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของเชื้อ Giardia intestinalis ที่แยกได้จากผู้ป่วยด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาและโปรติโอมิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัญชลี ตั้งตรงจิตร . 2554. "การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของเชื้อ Giardia intestinalis ที่แยกได้จากผู้ป่วยด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาและโปรติโอมิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัญชลี ตั้งตรงจิตร . "การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของเชื้อ Giardia intestinalis ที่แยกได้จากผู้ป่วยด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาและโปรติโอมิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
อัญชลี ตั้งตรงจิตร . การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของเชื้อ Giardia intestinalis ที่แยกได้จากผู้ป่วยด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาและโปรติโอมิกส์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.