ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องวัดสภาพภูมิอากาศพื้นฐานแบบอัตโนมัติเพื่อบูรณาการจัดเก็บข้อมูลภูมิอากาศสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตรและการจัดการทรัพยากร

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องวัดสภาพภูมิอากาศพื้นฐานแบบอัตโนมัติเพื่อบูรณาการจัดเก็บข้อมูลภูมิอากาศสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตรและการจัดการทรัพยากร
นักวิจัย : เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร
คำค้น : (Meth)acrylates , การจัดการทรัพยากร , การเกษตร , เครื่องวัดสภาพภูมิอากาศอัตโนมัติ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG53O0009 , http://research.trf.or.th/node/6792
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือพัฒนาเครื่องวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ที่มีราคาถูก เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการผลิตพืชและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การดำเนินการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการพัฒนา sensor วัดน้ำฝน พลังงานรังสีดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้นอากาศ ความเร็วลม และเครื่องเก็บข้อมูลอัตโนมัติ (data logger) พร้อมกับทดสอบและปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาระบบการโอนถ่ายข้อมูลแบบไร้สายผ่าน GSM cellular network จากการตรวจสอบเครื่องวัดสภาพอากาศแบบอัตโนมัติต้นแบบที่ได้พัฒนาขึ้นพบว่ามีความแม่นยำเทียบเท่ากับเครื่องอ้างอิงซึ่งใช้แพร่หลายทั่วโลกโดยมีค่า R2 สูงกว่า 0.9 ทุกกรณี จากการทดสอบจำนวน 50 เครื่อง ที่ได้ติดตั้งใช้งานในภาคสนามโดยนักวิจัยนอกโครงการ ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าเครื่องที่ได้พัฒนาขึ้นมีเสถียรภาพสูง เมื่อประเมิน mean time between failure ของทั้งระบบที่ทำงานภายใต้สภาพสนาม มีค่าเท่ากับ 15 ปี หรือมีค่า reliability index เท่ากับ 94% ปัจจุบันได้พัฒนาให้ผู้ใช้สามารถเลือกโอนการถ่ายข้อมูลจากเครื่องโดยผ่านสายเชื่อมต่อกับ USB port หรือในรูปของ sms ผ่าน GSM cellular network ได้

บรรณานุกรม :
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร . (2555). การพัฒนาเครื่องวัดสภาพภูมิอากาศพื้นฐานแบบอัตโนมัติเพื่อบูรณาการจัดเก็บข้อมูลภูมิอากาศสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตรและการจัดการทรัพยากร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร . 2555. "การพัฒนาเครื่องวัดสภาพภูมิอากาศพื้นฐานแบบอัตโนมัติเพื่อบูรณาการจัดเก็บข้อมูลภูมิอากาศสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตรและการจัดการทรัพยากร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร . "การพัฒนาเครื่องวัดสภาพภูมิอากาศพื้นฐานแบบอัตโนมัติเพื่อบูรณาการจัดเก็บข้อมูลภูมิอากาศสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตรและการจัดการทรัพยากร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร . การพัฒนาเครื่องวัดสภาพภูมิอากาศพื้นฐานแบบอัตโนมัติเพื่อบูรณาการจัดเก็บข้อมูลภูมิอากาศสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตรและการจัดการทรัพยากร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.