ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสุกร โดยการจัดตั้งเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสุกร โดยการจัดตั้งเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : มงคล เตชะกำพุ
คำค้น : ความปลอดภัย , ชุมชน , นครปฐม , นิคม , ผังเมือง , พื้นที่ , มลภาวะ , สิ่งแวดล้อม , สุกร
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5220050 , http://research.trf.or.th/node/6720
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับจังหวัดนครปฐม โดยมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม เป็นการศึกษาวิจัยที่นำเอาโจทย์ของทางจังหวัดมาเป็นตัวตั้ง ตามแนวการวิจัยแบบ ABC (Area Based Collaborative Research) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อสามารถผลิตสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการระบายน้ำเสีย และมูลสุกรลงในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยการกำหนดเขตการเลี้ยงสุกร ให้อยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นลักษณะนิคมเลี้ยงสุกรและโรงงานแปรรูปผลผลิตการเกษตร โดยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม ในพื้นที่ตำบลทุ่งลูกนกและตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการแบ่งเป็น 4 ส่วนย่อย คือ 1. สำรวจและศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจต่อชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย 2. ศึกษากฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกร 3. ศึกษารูปแบบและองค์ประกอบต่างๆ ของการจัดตั้งเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกร 4. ศึกษาความเป็นไปได้ของการส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเป้าหมายจากเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกร

บรรณานุกรม :
มงคล เตชะกำพุ . (2556). การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสุกร โดยการจัดตั้งเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มงคล เตชะกำพุ . 2556. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสุกร โดยการจัดตั้งเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มงคล เตชะกำพุ . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสุกร โดยการจัดตั้งเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
มงคล เตชะกำพุ . การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสุกร โดยการจัดตั้งเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.