ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบูรณาการงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบูรณาการงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : เปรมจิต ชนะวงศ์
คำค้น : การจัดการความรู้ , การพัฒนาอย่างยั่งยืน , การมีส่วนร่วม , ความยากจน , ฐานทรัพยากร , เชิงพื้นที่ , เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG5090006 , http://research.trf.or.th/node/6700
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบูรณาการงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยการแก้ปัญหาความยากจนบนฐานข้อมูลบริบทชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและเตรียมความพร้อม คน ครัวเรือน ชุมชนในการมีส่วนร่วมการแก้ปัญหาความยากจน โดยมีกระบวนวิธีการพัฒนาโจทย์ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กระบวนดำเนินการลงพื้นที่การสร้างทีมงาน การวิเคราะห์ปัญหา การเปิดตัวโครงการ การสร้างความเข้าใจโครงการวิจัยและการปฏิบัติการวิจัยด้วยการสังเกต สนทนา สัมภาษณ์ การจัดกลุ่มสนทนา การจัดเวทีอย่างสร้างสรรค์ เวทีประชาคมสร้างความเข้าใจการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนางานในหน้าที่ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การจัดเวทีชุมชนค้นหาตนเอง สภาพปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน โดยศึกษาในพื้นที่ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ตำบลควนชะลิกเป็นพื้นที่พรุซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังในโครงการพระราชดำริ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมาแต่เดิม ทำนาเป็นอาชีพหลัก เดิมทำนาปีด้วยพันธุ์ข้าวเฉพาะถิ่นปัจจุบันเปลี่ยนพันธุ์ข้าวของราชการ ทำนาปรังปีละ 2-3 ครั้ง ปัญหาความยากจนมาจากสภาพเศรษฐกิจการเกษตรประสบปัญหากระบวนการผลิตที่มีต้นทุนสูง ใช้ปุ๋ยเคมีและเทคโนโลยี แต่ราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่องทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ดินเสื่อมเพราะการผลิตซ้ำ แหล่งน้ำมีน้อย เกิดปัญหาหนี้สิน รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ว่างงาน ขาดอาชีพเสริม ขาดที่ดินทำกิน มีการแย่งชิงน้ำเพื่อการเกษตร มีปัญหาสังคมในเรื่องที่อยู่อาศัย เงินทุนเพื่อการศึกษา เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส โดยภาพรวม ชุมชนขาดการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม การชลประทาน ดินเสื่อมเพราะการผลิตซ้ำ ชุมชนขาดพลังการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการพัฒนาสังคมโดยรวม การไม่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตนเอง โจทย์วิจัยที่มาจากการสังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนจึงเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ การใช้ความรู้และภูมิปัญญาเป็นฐานในการแก้ปัญหาให้เป็นฐานในการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการระบบพัฒนาการเรียนรู้ในกิจกรรมการแก้ปัญหาความยากจนด้วยโจทย์วิจัย 4 กลุ่ม 13 ประเด็นประกอบด้วยโจทย์ด้านการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน 8 ประเด็น ในเรื่องการทำนา ไร่นาสวนผสม การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตการเกษตรปัญหาสังคม 3 ประเด็น ในเรื่องการใช้ภูมิปัญญาด้านสุขภาพชุมชน การพัฒนาทุนทางสังคม การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ปัญหาด้านทรัพยากร 1 ประเด็น เป็นการเฝ้าระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาการเมืองการปกครอง 1 ประเด็นในเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน

บรรณานุกรม :
เปรมจิต ชนะวงศ์ . (2556). การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบูรณาการงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เปรมจิต ชนะวงศ์ . 2556. "การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบูรณาการงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เปรมจิต ชนะวงศ์ . "การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบูรณาการงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
เปรมจิต ชนะวงศ์ . การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบูรณาการงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.