ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกของเกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกของเกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : สุวิชัย โรจนเสถียร
คำค้น : ไข้หวัดนก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4920030 , http://research.trf.or.th/node/6679
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรต่อโรคไข้หวัดนก การควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนก และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก 11 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะยา แพร่ น่าน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และ ลำพูน และพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง คือจังหวัด อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่พฤษภาคม 2549 จนถึง กันยายน 2550 โดยการ ใช้การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม ในเกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่ไข่ ไก่ชน ไก่เนื้อ เป็ดไข่ และเป็ดไล่ทุ่ง มากกว่า 2,000 ราย ทำให้ทราบว่าระดับความรู้ของเกษตรกรที่เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกนั้นอยู่ในระดับที่ ดี แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เป็นกลุ่มที่มีความรู้ ดีที่สุด รองลงมาได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชน เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด โดยเกษตรผู้เลี้ยงไก่เนื้อเ+ป็นกลุ่มที่ มีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกน้อยที่สุด ส่วนทัศนคติต่อโรคไข้หวัดนกนั้น ทุกกลุ่มมีทัศนคติในเชิงที่ เข้าใจดีว่าโรคนี้มีความร้ายแรงต่อสุขภาพของสัตว์ปีกและคน รวมถึงเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ แต่ในแง่พฤติกรรมนั้น เกษตรกรบางกลุม่ ยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ สัตว์ปีกที่ตนเองเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชน และไก่หลังบ้าน ในแง่ความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคก็เป็นเช่นเดียวกัน โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เป็นกลุ่มที่มีความรู้ดีที่สุด มี ทัศนคติที่ดีในการป้องกันโรค มีการปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มมาเลี้ยงในระบบปิดมากขึ้น อีกทั้งเข้มงวด ในเรื่องการป้องกันเชื้อโรคเข้าฟาร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน พบว่ามีการ ลักลอบใช้วัคซีนในฟาร์มไก่ไข่อย่างกว้างขวาง การให้วัคซีนมักดำเนินการ 2 ครั้ง ครั้งแรกที่อายุ 5 สัปดาห์ และครั้งที่ 2 ทำที่อายุไก่อายุ 16 สัปดาห์ วัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศจีน มีการ ลักลอบมาทางตอนใต้ของประเทศจีน เข้าสู่ประเทศไทยทั้งทางบกและทางน้ำ การซื้อหาวัคซีนจะ กระทำเฉพาะกลุ่มที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ พบวา่ การทำวัคซีนมีผลการกระตุ้นภูมิต้านทานต่อเชื้อ โรคไข้หวัดนกได้

บรรณานุกรม :
สุวิชัย โรจนเสถียร . (2555). การศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกของเกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวิชัย โรจนเสถียร . 2555. "การศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกของเกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวิชัย โรจนเสถียร . "การศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกของเกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
สุวิชัย โรจนเสถียร . การศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกของเกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.