ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม CaneFert 1.0 (ระยะที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม CaneFert 1.0 (ระยะที่ 2)
นักวิจัย : ปรีชา พราหมณีย์
คำค้น : ปุ๋ยเคมี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4620007 , http://research.trf.or.th/node/6661
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทยมักจะประสบภาวะวิกฤต ทั้งนี้เพราะมีต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีที่ได้จากการนำเข้า และเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของอ้อยและสมบัติของดิน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะวิจัยหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตอ้อยและลดต้นทุนการผลิต โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดำเนินการวิจัยสร้างเครื่องมือและคู่มือที่เหมาะสมในการแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีแก่อ้อย ตามระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน กำหนดขอบเขตศักยภาพการผลิตอ้อยในเขตชลประทานและอาศัยน้ำฝนในชุดดินต่าง ๆ ให้เหมาะสมโดยการพัฒนาให้อยู่ในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CaneFert 1.0) โครงการประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 16 กิจกรรม เริ่มจากการจำแนกชุดดินที่ปลูกอ้อยทั้งประเทศ โดยสร้างโปรแกรม CaneSoil 1.0 ซึ่งพบว่า ชุดดินกำแพงแสน เป็นชุดดินหลักของการปลูกอ้อยทางภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นชุดดินยางตลาด และภาคเหนือเป็นชุดดินกำแพงเพชรและชุดดินตาคลี ซึ่งยืนยันแล้วโดยการสุ่มเจาะสำรวจดินภาคสนาม พบว่าถูกต้องร้อยละ 62 และ 71 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ตามลำดับ มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของชุดดินกับการให้ผลผลิตอ้อย รวมทั้งการนำชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายมาใช้โดยเปรียบเทียบผลการตรวจสอบกับค่าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้ผลดีกับระดับของแอมโมเนียมและไนเตรท ทำให้ทราบว่าแต่ละชุดดินควรเพิ่มธาตุอาหารอย่างไร และจะใส่ปุ๋ยเคมีอย่างไรจึงจะคุ้มค่า โดยนำแบบจำลองการปลูกอ้อย (cane simulation model) โปรแกรม Canegro 3.5 มาจำลองผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนและน้ำ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ พัฒนาให้อยู่ในรูปของโปรแกรมสำเร็จรูป (CaneFert 1.0) นำคำแนะนำดังกล่าวไปทำแปลงทดสอบในไร่ของเกษตรกรเพื่อพิสูจน์ผล พบว่า ให้ผลผลิตสูงสุด 7 แปลง จาก 20 แปลงและผลผลิตสูงกว่าวิธีของเกษตรกร 14 แปลง จาก 20 แปลง แล้วจึงสรุปผลและเผยแพร่ผลงาน โดยจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ

บรรณานุกรม :
ปรีชา พราหมณีย์ . (2556). การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม CaneFert 1.0 (ระยะที่ 2).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปรีชา พราหมณีย์ . 2556. "การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม CaneFert 1.0 (ระยะที่ 2)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปรีชา พราหมณีย์ . "การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม CaneFert 1.0 (ระยะที่ 2)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
ปรีชา พราหมณีย์ . การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม CaneFert 1.0 (ระยะที่ 2). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.