ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะพร้าวอ่อนเพื่อส่งออก

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะพร้าวอ่อนเพื่อส่งออก
นักวิจัย : กฤษณา กฤษณพุกต์
คำค้น : การผลิต , การส่งออก , คุณภาพผลผลิต , มะพร้าว , สภาพแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG5420001 , http://research.trf.or.th/node/6648
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสำรวจข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการผลิตมะพร้าวอ่อน เนื่องจากพบว่ามีผลผลิตไม่เพียงพอในการส่งออกโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม โดย 1) ทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่ พฤศจิกายน 2553 ถึงมิถุนายน 2554 จากทั้งการตรวจเอกสารและสอบถาม จากผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวอ่อนในพื้นที่การผลิตที่สำคัญ ได้แก่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 26 ราย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 24 ราย อำเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม 6 ราย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 3 ราย และอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 ราย ผู้รวบรวม 13 ราย และผู้ส่งออก 5 ราย 2) บันทึกข้อมูลการออกดอกติดผลของมะพร้าวในรอบปี 2553 โดยทำการศึกษา ณ สวนมะพร้าวน้ำหอม แปลงทดลอง 2 ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2553 โดย คัดเลือกต้นมะพร้าวอายุประมาณ 15 ปี ที่มีขนาดใกล้เคียงกันจำนวน 10 ต้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ต้น กลุ่มแรก ศึกษาการออกดอกในรอบปีและจำนวนดอกเพศผู้และเพศเมีย ความงอกของละออง เกสรในเดือนตุลาคมและธันวาคม กลุ่มที่ 2 ศึกษาจำนวนผล น้ำหนักผลเฉลี่ยและปริมาณของแข็งที่ ละลายน้ำได้ ในน้ำมะพร้าว จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาย (63.3%) และมีอายุเฉลี่ย 51 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่พื้นที่ปลูกไม่เกินรายละ 30 ไร่ สาเหตุที่ปลูกมะพร้าว เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายไม่มาก และดูแลง่าย พันธุ์ปลูกส่วนใหญ่คือพันธุ์ก้นจีบ แปลงปลูกเป็นลักษณะยก ร่องมีขนาดและรูปแบบการปลูกแตกต่างกัน เกษตรกรมีการให้น้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชและทำความ สะอาดแปลงตามสมควร ไม่ค่อยพบการระบาดของโรคและแมลงเหมือนในไม้ผลชนิดอื่น แต่บางพื้นที่ พบการระบาดของแมลงได้แก่หนอนหัวดำ แมลงดำหนาม และด้วงแรด การจำหน่ายผลผลิตส่วนใหญ่ มีผู้มารับซื้อและเก็บที่สวน ผลมะพร้าวที่เก็บส่วนใหญ่เป็นระยะสองชั้นหรือมีอายุประมาณ 2 เดือน ราคาถูกกำหนดโดยผู้รับซื้อ ซึ่งขึ้นกับปริมาณผลผลิต โดยในช่วงผลผลิตมากราคาจะอยู่ระหว่าง 2-4 บาท และในช่วงผลผลิตน้อยราคาจะอยู่ระหว่าง 10-15 บาท หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตมะพร้าวจะถูกรวบ รวบเพื่อเตรียมจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออก โดยมีการตัดแต่งผลทั้งในลักษณะเป็นมะพร้าว ควั่นและมะพร้าวเจีย มีการใช้สารฟอกขาวเพื่อให้สีเปลือกไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้นบรรจุภาชนะใน รูปแบบต่างกันตามความต้องการของผู้ซื้อ จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการผลิตและส่งออก มะพร้าวถึงปัญหาในการผลิตมะพร้าว ทุกฝ่ายให้ความเห็นตรงกันว่า การมีผลผลิตไม่เพียงพอในช่วง แล้งเป็นปัญหาสำคัญที่สุด ส่วนปัญหาอื่นๆ ได้แก่ผลแตก ผลทุย ฯลฯ ส่วนการบันทึกการออกดอกและ ติดผลของมะพร้าวในปี 2553 พบว่าจำนวนดอกเพศผู้และเพศเมียในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน และการออกจั่นช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนมีปริมาณที่ลดลง โดยบางต้นไม่มีการออกจั่นในช่วงนี้ ละอองเกสรในเดือนตุลาคมมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่าในเดือนธันวาคม คือ 81.29 และ 78.36 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ผลผลิตที่ได้มีปริมาณเฉลี่ย 8-10 ผลต่อจั่น ขนาดผลไม่แตกต่างกันเฉลี่ยที่ 1.7 กิโลกรัมต่อผล ส่วนค่าของแข็งที่ละลายน้ำได้อยู่ที่ระดับ 7.2 °Brix ซึ่งเป็นระดับที่ตลาดต้องการ

บรรณานุกรม :
กฤษณา กฤษณพุกต์ . (2556). การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะพร้าวอ่อนเพื่อส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กฤษณา กฤษณพุกต์ . 2556. "การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะพร้าวอ่อนเพื่อส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กฤษณา กฤษณพุกต์ . "การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะพร้าวอ่อนเพื่อส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
กฤษณา กฤษณพุกต์ . การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะพร้าวอ่อนเพื่อส่งออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.