ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ก้าวหน้าหรือถอยหลัง สร้างสรรค์หรือล้มเหลว"

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ก้าวหน้าหรือถอยหลัง สร้างสรรค์หรือล้มเหลว"
นักวิจัย : ชัชวดี ศรลัมพ์
คำค้น : ประชุม , มนุษยศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG53H0004 , http://research.trf.or.th/node/6647
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ก้าวหน้าหรือถอยหลัง สร้างสรรค์หรือล้มเหลว" มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เกิดการระดมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักของการจัดโครงการสัมมนา 2) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับนักวิชาการ ครูอาจารย์ และนิสิต/นักศึกษาที่สนใจ 3) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไป รูปแบบและรายละเอียดการสัมมนา การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย การนำเสนอผลการวิจัย การประชุมโต๊ะกลมของนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ และการประกวดผลงานวิจัย

บรรณานุกรม :
ชัชวดี ศรลัมพ์ . (2553). สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ก้าวหน้าหรือถอยหลัง สร้างสรรค์หรือล้มเหลว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชัชวดี ศรลัมพ์ . 2553. "สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ก้าวหน้าหรือถอยหลัง สร้างสรรค์หรือล้มเหลว"".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชัชวดี ศรลัมพ์ . "สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ก้าวหน้าหรือถอยหลัง สร้างสรรค์หรือล้มเหลว"."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
ชัชวดี ศรลัมพ์ . สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ก้าวหน้าหรือถอยหลัง สร้างสรรค์หรือล้มเหลว". กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.