ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 5

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 5
นักวิจัย : สุวรรณา สถาอานันท์
คำค้น : ความรุนแรง , คุณค่า , มนุษยศาสตร์ , อัตลักษณ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG52H0007 , http://research.trf.or.th/node/6639
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยอิสระ และอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา 17 แห่งทั่วประเทศ เสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวนทั้งสิ้น 18 บทความ การอภิปรายช่วยจุดประเด็นเกี่ยวกับความซับซ้อนทางอัตลักษณ์ในมนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์กับปัญหาความรุนแรง ท้ายสุดจะมีผลงานรวมบทความ จำนวน 10 บทความ รวมบทปาฐกถานำและการบรรยายพิเศษ ในขั้นต่อไปจะมีบรรณาธิการปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับให้เรียบร้อย พร้อมพิมพ์เผยแพร่ต่อไป บทคัดย่อเชิงเนื้อหา และประโยชน์ของผลงาน บทความทางมนุษยศาสตร์ทั้ง 18 บทความเป็นการเสนอมุมมองใหม่ ดังนี้ 1) บทความทั้ง 18 บทความที่คัดสรรมา ล้วนแต่ตั้งคำถามที่น่าสนใจ เป็นคำถามที่ตอบจากแนวการวิเคราะห์เชิงสหวิชาการ และสะท้อน “แนวโน้ม” งานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ร่วมสมัยได้ในระดับหนึ่ง 2) บทความทั้ง 18 บทความ สะท้อนพลังการวิเคราะห์ทางมนุษยศาสตร์ที่ใช้ศึกษาปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความรุนแรง ซึ่งช่วยให้เห็นความซับซ้อนของภาพ “ความรุนแรง” และความสัมพันธ์กับปัญหาคุณค่าและอัตลักษณ์ ที่ถูกศึกษาได้ครอบคลุมกว้างขวางขึ้น

บรรณานุกรม :
สุวรรณา สถาอานันท์ . (2553). จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 5.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวรรณา สถาอานันท์ . 2553. "จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 5".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวรรณา สถาอานันท์ . "จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 5."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
สุวรรณา สถาอานันท์ . จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.