ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดโจทย์และข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูและเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดโจทย์และข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูและเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : อุดม คำขาด
คำค้น : การฟื้นฟูเฝ้าระวังอุทกภัย , ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย , จังหวัดอุตรดิตถ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG5090011 , http://research.trf.or.th/node/6633
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูและเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 2) พัฒนาชุดโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูและเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การดำเนินการวิจัยมี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะหลังเกิดอุทกภัย ระยะหลังเหตุการณ์ 3 เดือน และระยะครบรอบ 1 ปีของการเกิดอุทกภัย ขั้นตอนการวิจัยได้แก่ 1)ศึกษาเอกสารงานวิจัย 2) ศึกษาสถานการณ์ปัญหาอุทกภัย โดยการศึกษาเอกสาร สำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องและผู้ประสบภัยแล้วสรุปผล 3) พัฒนาชุดโจทย์วิจัย โดยจัดเวทีนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุดโจทย์วิจัย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาควิชาการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อชี้แนะ 4) พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และ 5) จัดทำรายงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่าการเกิดอุทกภัยครั้งรุนแรงในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในพื้นที่ 27 ตำบล 219 หมู่บ้าน ของอำเภอลับแล อำเภอท่าปลาและอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ต่างๆ และสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 2,000ล้านบาท ราษฎรประสบภัยจำนวน 127,283 คน 36,611 ครัวเรือน เสียชีวิต 75 คน สูญหาย 28 คนบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 493 หลัง เสียหายบางส่วน 5,435 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 211,906 ไร่ การพัฒนาชุดโจทย์วิจัยระยะที่ 1 ได้ชุดโจทย์วิจัยเพื่อการฟื้นฟูและเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 6 ประเด็น ได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการ อาชีพ สุขภาพ การท่องเที่ยวและการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 22 โจทย์ ระยะที่ 2 ได้ชุดโจทย์วิจัย 5 ประเด็น ได้แก่ ด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูอาชีพ การฟื้นฟูสุขภาพ การจัดการและการท่องเที่ยว และได้พัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 31 โครงการซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,500,000 บาท ระยะที่ 3 ได้พัฒนาชุดโจทย์วิจัยในพื้นที่ตำบลนานกกก ตำบลแม่พูล อำเภอลับแลและตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา ประเด็นโจทย์วิจัยได้แก่ ด้านทรัพยากร การฟื้นฟูอาชีพ การเรียนรู้ การท่องเที่ยว การเฝ้าระวังอุทกภัยและด้าน สุขภาพ ได้โจทย์วิจัยจำนวน 36 โจทย์

บรรณานุกรม :
อุดม คำขาด . (2555). การพัฒนาชุดโจทย์และข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูและเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อุดม คำขาด . 2555. "การพัฒนาชุดโจทย์และข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูและเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อุดม คำขาด . "การพัฒนาชุดโจทย์และข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูและเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
อุดม คำขาด . การพัฒนาชุดโจทย์และข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูและเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.