ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน
นักวิจัย : ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/63686
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

"การ วิจัยนี้มุ่งศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมคือ ความเค็มและปริมาณออกซิเจนละลายที่จะส่งผลต่อการทดแทนประชากรปูแสมที่อาศัย ในบริเวณป่าชายเลนโดยเลือกพื้นที่ศึกษาบริเวณป่าชายเลนอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นแหล่งประมงแหล่งใหญ่ในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมย่อมทำให้เกิดภาวะความเครียดสำหรับปูแสม ซึ่งส่งผลถึงความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์และศักยภาพการสืบพันธุ์ ตลอดจนทำให้ส่งผลรบกวนการทำงานของอวัยวะอื่น ดังนั้นจึงทำการศึกษาผลกระทบในพ่อแม่พันธุ์ โดยกระบวนการทางด้านมิญชวิทยา นอกจากนี้ยังศึกษาระดับความเค็มและออกซิเจนที่ทำให้เกิดภาวะเครียดจากผลทาง โลหิตวิทยาและภาวะการติดเชื้อ Microflora ซึ่งสามารถใช้ประเมินความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ได้อีกทางหนึ่ง ในการศึกษาด้านมิญชวิทยาของพ่อแม่พันธุ์ปูแสมนั้น จะใช้ตัวอย่างประชากรปูแสมจากป่าชายเลนจังหวัดตรังซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ มีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าเป็นตัวควบคุม (control)  ความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลถึงจำนวนลูกปูและการ พัฒนาการของปูแสม การเปลี่ยนแปลงความเค็มและออกซิเจนเป็นปัจจัยเสริมที่มีผลต่อความสมบูรณ์ของ ลูกปูแสมและพัฒนาการของปูแสม ทั้งหมดนี้จะมีผลต่อการทดแทนประชากรปูแสม การศึกษาพลวัตรประชากรปูแสมในพื้นที่ป่าชายเลนอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะแสดงถึงสถานภาพของประชากรในสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ผ่านมา (บัญชา  สบายตัว, 2549)"

บรรณานุกรม :
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ . (). ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ . . "ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ . "ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ . ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .