ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจ่ายงานให้พนักงานในงานเย็บผ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจ่ายงานให้พนักงานในงานเย็บผ้า
นักวิจัย : สุภีจรรย์ หุ่นธานี
คำค้น : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ , การจัดสมดุลสายการผลิต , อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16737
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การจ่ายงานให้แก่พนักงานในทีมเย็บผ้าทำโดยหัวหน้างานที่อาศัยประสบการณ์ โดยไม่มีวิธีคิดที่ชัดเจนหรือเครื่องมือที่ช่วยในการทำงาน จึงทำให้การจ่ายงานในบางครั้งไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวคือ หัวหน้างานต้องคอยควบคุมการผลิตและเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอด เพื่อให้สายการผลิตสมดุลที่สุด โดยเมื่อพบปัญหาหัวหน้างานจะใช้ประสบการณ์ของตนในการตัดสินใจ โยกย้ายพนักงานไปช่วยในขั้นตอนที่มีปัญหานั้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการจ่ายงานให้พนักงานเย็บผ้าที่สามารถลดการควบคุมการผลิต และให้การจ่ายงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ตรรกะที่ใช้ในการประมวลผล ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การรวมขั้นตอนเป็นสถานีงาน การจ่ายงานให้พนักงาน และการวางขั้นตอนบนสายการผลิต โดยใช้หลักการเรื่องความสมดุลเป็นหลักในการออกแบบวิธีการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์ (Heuristic) 2) การออกแบบระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ การเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) การออกแบบหน้าจอการทำงาน (User interface) และการออกแบบฟอร์มและรายงาน (Form and report) การประเมินผลงานวิจัยนี้ได้นำระบบที่ออกแบบไปจัดสัมมนาขึ้นให้กับวิศวกรและหัวหน้างาน พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ผลตอบรับจากการประเมินผลจากผู้เข้าร่วมสัมมนาสรุปได้ว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจ่ายงานให้พนักงานในงานเย็บผ้า เป็นที่ยอมรับแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และน่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายงาน พร้อมทั้งลดการควบคุมการผลิตและเฝ้าระวังของหัวหน้างาน

บรรณานุกรม :
สุภีจรรย์ หุ่นธานี . (2552). การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจ่ายงานให้พนักงานในงานเย็บผ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภีจรรย์ หุ่นธานี . 2552. "การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจ่ายงานให้พนักงานในงานเย็บผ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภีจรรย์ หุ่นธานี . "การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจ่ายงานให้พนักงานในงานเย็บผ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
สุภีจรรย์ หุ่นธานี . การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจ่ายงานให้พนักงานในงานเย็บผ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.