ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทย พ.ศ. 2551

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทย พ.ศ. 2551
นักวิจัย : อิศรา ติยะสุขสวัสดิ์
คำค้น : อินเตอร์เน็ต , ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พัฒนาวดี ชูโต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16748
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทย โดยใช้ข้อมูลจาก “โครงการการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี พ.ศ. 2551” ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยใช้ตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง มีจำนวนทั้งสิ้น 93,023 คน ผลการวิเคราะห์การใช้อินเทอร์เน็ตพบว่า ประชากรตัวอย่างมีการใช้อินเทอร์เน็ต 12.1% และมีค่าเฉลี่ยในการใช้อินเทอร์เน็ตเท่ากับ 3 ชั่วโมง 43 นาทีต่อเดือน หรือประมาณ 7 นาทีต่อวัน ส่วนผลการวิเคราะห์การจำแนกพหุในระดับ 2 ตัวแปรพบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัว (ยกเว้นสถานภาพการทำงาน) มีความสัมพันธ์กับจำนวนเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต ในทิศทางที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ในระดับหลายตัวแปรพบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัว (ยกเว้น ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการทำงานและรายได้ครัวเรือน) มีความสัมพันธ์กับจำนวนเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตในทิศทางที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นปัจจัยด้านสังคมสามารถอธิบายการแปรผันของจำนวนเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตได้ดีที่สุด คือ 16.7% รองลงมาคือปัจจัยด้านการเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยด้านประชากร โดยอธิบายได้ 16.3% 15.2% และ 3.6% ตามลำดับ ทั้งนี้ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน สามารถร่วมกันอธิบายการแปรผันของจำนวนเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตได้ 26% ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

บรรณานุกรม :
อิศรา ติยะสุขสวัสดิ์ . (2552). การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทย พ.ศ. 2551.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิศรา ติยะสุขสวัสดิ์ . 2552. "การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทย พ.ศ. 2551".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิศรา ติยะสุขสวัสดิ์ . "การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทย พ.ศ. 2551."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
อิศรา ติยะสุขสวัสดิ์ . การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทย พ.ศ. 2551. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.