ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
นักวิจัย : วรอร เมฆสวัสดิ์
คำค้น : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน , ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ , กองทุนพัฒนาชุมชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16718
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษา (1) กลยุทธ์การสื่อสารกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง (2) การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนา ชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง (3) ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบล มาบตาพุด จังหวัดระยอง การวิจัยประกอบด้วยการศึกษาวิจัย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกบุคคล ที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารกับชุมชนมาบตาพุด จังหวัดระยอง และจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 ศึกษาเรื่อง “การรับรู้ ข่าวสาร ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง” เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใน ชุมชนมาบตาพุด จำนวน 400 คน ผลการวิจัยในส่วนของกลยุทธ์การสื่อสารกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นั้น พบว่ามีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน และมีการนำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับชุมชน สามารถแบ่งกลยุทธ์ที่ใช้ได้เป็น 2 ประเภทคือ (1) กลยุทธ์การสื่อสารการใช้สื่อประสม (2) กลยุทธ์การสื่อสารหลายระดับ ผลการวิจัยในส่วนของการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง พบว่า (1) การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากสื่อบุคคล หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และสื่อวิทยุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติของชุมชนมาบตาพุด ที่มีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2) การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากสื่อบุคคล หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และสื่อวิทยุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับของชุมชนมาบตาพุด ที่มีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (3) ทัศนคติที่มีต่อกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับ กองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บรรณานุกรม :
วรอร เมฆสวัสดิ์ . (2552). กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรอร เมฆสวัสดิ์ . 2552. "กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรอร เมฆสวัสดิ์ . "กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
วรอร เมฆสวัสดิ์ . กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.