ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่าน "เฟสบุคแฟนเพ็จ" ของ "GSM advance" และ "1 2 call!" กับคุณค่าตราสินค้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่าน "เฟสบุคแฟนเพ็จ" ของ "GSM advance" และ "1 2 call!" กับคุณค่าตราสินค้า
นักวิจัย : รงวไล หมื่นสวัสดิ์
คำค้น : ชื่อตราผลิตภัณฑ์ , การตลาดอินเตอร์เน็ต , เครือข่ายสังคมออนไลน์ , ระบบสื่อสารไร้สาย -- การประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16715
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาผลของการประชาสัมพันธ์การตลาดผ่าน facebook fan page ของ GSM Advance และ facebook fan page ของ 1 2 call! ที่มีต่อคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ facebook fan page ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กำหนดกลุ่มตัวอย่างแยกเป็น GSM Advance จำนวน 200 คน และ 1 2 call! จำนวน 200 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน กำหนดระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิก facebook fan page ของ GSM Advance มีการเปิดรับข่าวสารจาก facebook fan page ของ GSM Advance อยู่ในระดับมาก และความถี่ในการเปิดรับข่าวสารจาก facebook fan page มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณค่าตราสินค้าของ GSM Advance อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาคุณค่าตราสินค้าแต่ละด้านพบว่า ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับคุณค่าตราสินค้าในด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ และด้านความภักดีต่อตราสินค้า แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้าในด้านการรับรู้ตราสินค้า 2. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิก facebook fan page ของ 1 2 call! มีการเปิดรับข่าวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call! อยู่ในระดับน้อย และความถี่ในการเปิดรับข่าวสารจาก facebook fan page มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณค่าตราสินค้าของ 1 2 call! อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาคุณค่าตราสินค้าแต่ละด้านพบว่า ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับคุณค่าตราสินค้าด้านคุณภาพที่รับรู้ และความภักดีต่อตราสินค้า แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้าในด้านการรับรู้ตราสินค้า และด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า

บรรณานุกรม :
รงวไล หมื่นสวัสดิ์ . (2552). การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่าน "เฟสบุคแฟนเพ็จ" ของ "GSM advance" และ "1 2 call!" กับคุณค่าตราสินค้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รงวไล หมื่นสวัสดิ์ . 2552. "การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่าน "เฟสบุคแฟนเพ็จ" ของ "GSM advance" และ "1 2 call!" กับคุณค่าตราสินค้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รงวไล หมื่นสวัสดิ์ . "การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่าน "เฟสบุคแฟนเพ็จ" ของ "GSM advance" และ "1 2 call!" กับคุณค่าตราสินค้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
รงวไล หมื่นสวัสดิ์ . การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่าน "เฟสบุคแฟนเพ็จ" ของ "GSM advance" และ "1 2 call!" กับคุณค่าตราสินค้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.