ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหารในหนังสือพิมพ์ กับการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหารในหนังสือพิมพ์ กับการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ยศสุภาส ตรีรัตนพิทักษ์
คำค้น : การสื่อข่าวและการเขียนข่าว , หนังสือพิมพ์ไทย , การสื่อสารความเสี่ยง , อาหาร -- มาตรการความปลอดภัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16714
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหารในหนังสือพิมพ์ กับการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยอาศัยวิธีการศึกษาวิเคราะห์สาระในเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตราย ของความไม่ปลอดภัยของอาหารที่หนังสือพิมพ์ไทยรายวันนำเสนอ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาปฏิกิริยาของผู้รับข่าวโดยการใช้แบบสอบถามและสอบถามความคิดเห็น จากผลการวิจัยของการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตราย ของความไม่ปลอดภัยของอาหารในหนังสือพิมพ์ จะเห็นได้ว่า หนังสือพิมพ์ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการนำเสนอเนื้อหาประเภทดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากตำแหน่งของเนื้อหาซึ่งอยู่ด้านในของหนังสือพิมพ์ อาจไม่เป็นที่พบเห็นได้ง่าย อีกทั้งจำนวนเนื้อหาที่พบยังมีจำนวนน้อย ส่วนแหล่งที่มาของเนื้อหาส่วนใหญ่จะมีการนำเสนอ เมื่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเตือนภัยหรือออกมาตรการควบคุม หรือมีการรายงานเหตุการณ์ที่มีผู้บริโภคประสบเหตุ หรือมีคดีความซึ่งมีการนำเสนอโดยรวมตามข้อเท็จจริงเป็นครั้งคราวและไม่ต่อเนื่อง และการนำเสนอเนื้อหาที่ส่งผลต่อประชาชน เช่น แนวทางการป้องกันหรือในด้านความรุนแรงของความเสี่ยงนั้นมีปริมาณน้อย สำหรับสาเหตุของอันตรายในอาหารที่พบส่วนใหญ่นั้น เกิดเนื่องจากมนุษย์เป็นผู้กระทำเอง เป็นความเห็นแก่ตัวและความประมาท และอาหารที่พบว่าเป็นอันตรายนั้น ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ใกล้ตัวและบริโภคกันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน ในส่วนของการรับรู้และปฏิกิริยาต่อเนื้อหาของผู้บริโภคนั้น จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าสำคัญ แต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญถึงกับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก จากข้อจำกัดต่างๆ ที่ต้องใช้ชีวิตในสังคมเมือง กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า สื่อควรให้ความสำคัญแก่การนำเสนอเนื้อหาประเภทนี้ให้มากขึ้น และนำเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิต และผู้บริโภค หันมาตระหนักถึงความเสี่ยงและอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหารมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ยศสุภาส ตรีรัตนพิทักษ์ . (2552). การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหารในหนังสือพิมพ์ กับการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยศสุภาส ตรีรัตนพิทักษ์ . 2552. "การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหารในหนังสือพิมพ์ กับการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยศสุภาส ตรีรัตนพิทักษ์ . "การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหารในหนังสือพิมพ์ กับการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ยศสุภาส ตรีรัตนพิทักษ์ . การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหารในหนังสือพิมพ์ กับการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.