ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการจัดการอพาร์ตเมนต์ระดับราคาสูงในเมืองสมุทรสาคร : กรณีศึกษา อพาร์ตเมนต์ AAA

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการจัดการอพาร์ตเมนต์ระดับราคาสูงในเมืองสมุทรสาคร : กรณีศึกษา อพาร์ตเมนต์ AAA
นักวิจัย : มาลี แซ่ตั้ง
คำค้น : ห้องชุด -- ไทย -- สมุทรสาคร , ห้องชุด -- การจัดการ , การวางแผนเชิงกลยุทธ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16712
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

อพาร์ตเมนต์ AAA เป็นโครงการที่อยู่อาศัยเช่าแห่งเดียวของจังหวัดสมุทรสาครที่มีราคาค่าเช่าสูงที่สุดคือ 12,000 บาทต่อเดือน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้แนวทางการจัดการ และศึกษาลักษณะความต้องการและปัญหาของผู้เช่า เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการจัดการอพาร์ตเมนต์ให้สามารถสนองความต้องการของผู้เช่าและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ต้องการลงทุนในอพาร์ตเมนต์ระดับราคาสูงในเมืองสมุทรสาครต่อไป ผลการศึกษาพบว่า อพาร์ตเมนต์ AAA เป็นธุรกิจขนาดเล็กและเกิดจากการลงทุนของเครือญาติ โดยมีแนวคิดให้การจัดการเป็นแบบมืออาชีพ ผู้จัดการอพาร์ตเมนต์ AAA เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจบริการที่เช่าอาศัยเป็นเวลา 12 ปี มีวิธีการจัดการเชิงกลยุทธ์คือ ได้ใช้กระบวนการจัดการ อันประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การควบคุมและการประเมินผล โดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรเสมอ และการจัดการทรัพยากรขององค์กรได้ใช้แนวคิดการจัดการแบบ Balanced scorecard อันเป็นแนวคิดการจัดการแบบสมดุล โดยไม่เน้นเพียงเป้าหมายด้านการเงิน แต่ให้ความสำคัญถึงความพึงพอใจของลูกค้าผู้เช่าอาศัยและพนักงานผู้ให้บริการ อีกทั้งให้ความสำคัญต่อกระบวนการจัดการภายในและการเรียนรู้จากข้อมูลต่างๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ ซึ่งแนวคิดและวิธีการจัดการของอพาร์ตเมนต์ AAA เหล่านี้ทำให้สามารถเสนอสินค้าและบริการทั้งที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ในการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้แก่ผู้เช่าอพาร์ตเมนต์ AAA และผลการศึกษาความต้องการของผู้เช่าอพาร์ตเมนต์ AAA พบว่า ปัจจัยที่สนองความต้องการและความพึงพอใจในการเช่าอยู่อาศัยที่สำคัญคือ (1) สวนหย่อม (2) ผู้จัดการและพนักงาน (3) สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ (4) การให้บริการ และ (5) ที่จอดรถในอาคาร อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญที่พบคือ (1) ปัญหามลภาวะอากาศ (เสียงดังและมีกลิ่นเหม็น) ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมของที่ตั้ง (2) ปัญหาด้านราคาค่าไฟและการคิดค่าบริการอินเตอร์เน็ต (3) ปัญหาด้านที่จอดรถในอาคารไม่เพียงพอ ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ความสำคัญของการจัดการอพาร์ตเมนต์คือ การจัดการแบบบูรณาการที่ให้ความสำคัญทั้งปัจจัยด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน และให้ความสำคัญในการจัดการสินค้าและบริการที่มีผลต่อการอยู่อาศัยทั้งด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความรู้สึกของผู้เช่า เหล่านี้ช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้ดี และสามารถสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการให้กับอพาร์ตเมนต์ อันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการแข่งขันในตลาดอพาร์ตเมนต์ จังหวัดสมุทรสาคร

บรรณานุกรม :
มาลี แซ่ตั้ง . (2552). แนวทางการจัดการอพาร์ตเมนต์ระดับราคาสูงในเมืองสมุทรสาคร : กรณีศึกษา อพาร์ตเมนต์ AAA.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มาลี แซ่ตั้ง . 2552. "แนวทางการจัดการอพาร์ตเมนต์ระดับราคาสูงในเมืองสมุทรสาคร : กรณีศึกษา อพาร์ตเมนต์ AAA".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มาลี แซ่ตั้ง . "แนวทางการจัดการอพาร์ตเมนต์ระดับราคาสูงในเมืองสมุทรสาคร : กรณีศึกษา อพาร์ตเมนต์ AAA."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
มาลี แซ่ตั้ง . แนวทางการจัดการอพาร์ตเมนต์ระดับราคาสูงในเมืองสมุทรสาคร : กรณีศึกษา อพาร์ตเมนต์ AAA. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.