ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวัสดุประกอบอาคารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวัสดุประกอบอาคารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
นักวิจัย : พลพัฒน์ นิลอุบล
คำค้น : ความร้อน -- การถ่ายเท , ฉนวนความร้อน , ฝ้าเพดาน , ของเสียทางการเกษตร -- การนำกลับมาใช้ใหม่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ , ชวลิต นิตยะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16706
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

อาคารส่วนใหญ่ในเขตร้อนชื้นจะมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนบริเวณฝ้าเพดาน เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม และเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีปริมาณวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก งานวิจัยนี้จึงเสนอให้มีการพัฒนาฉนวนฝ้าเพดานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดความร้อนเข้าสู่ภายในอาคาร และลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิต และคุณสมบัติความเป็นฉนวนของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขนาดความกว้าง 300 มิลลิเมตร ยาว 300 มิลลิเมตร เน้นการใช้ฟางข้าวและมะพร้าวสับเป็นวัตถุดิบ โดยแผ่นฉนวนฝ้าเพดานที่ผลิตได้มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ ความหนาที่แตกต่างกัน 3 ขนาด คือ 15, 20 และ 30 มิลลิเมตร จากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนของปริมาณน้ำหนักฟางข้าว มะพร้าวสับ และกาวผง คือ 3:1:1 เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นฉนวนฝ้าเพดานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากการศึกษาสมบัติเชิงความร้อนทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 177 พบว่าแผ่นฉนวนฝ้าเพดานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีศักยภาพในการผลิตเป็นฉนวนความร้อน โดยมีค่าการนำความร้อนอยู่ระหว่าง 0.0460-0.0603 วัตต์/เมตร เคลวิน และพบว่าความหนาและปริมาณความชื้นของแผ่นฉนวนมีผลต่อค่าการนำความร้อน จากการศึกษาวิจัยงานวิจัยชิ้นนี้สรุปว่า แนวโน้มในการพัฒนาแผ่นฉนวนฝ้าเพดานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีแนวโน้มความเป็นไปได้สูง เนื่องจากมีต้นทุนต่ำและสามารถใช้งานได้จริง หากแต่ยังต้องพัฒนาคุณสมบัติทางด้านการทนไฟ และด้านการกันความชื้น

บรรณานุกรม :
พลพัฒน์ นิลอุบล . (2552). การพัฒนาวัสดุประกอบอาคารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลพัฒน์ นิลอุบล . 2552. "การพัฒนาวัสดุประกอบอาคารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลพัฒน์ นิลอุบล . "การพัฒนาวัสดุประกอบอาคารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พลพัฒน์ นิลอุบล . การพัฒนาวัสดุประกอบอาคารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.