ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้คำถามในการเรียนการสอนของครูศิลปะระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้คำถามในการเรียนการสอนของครูศิลปะระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นักวิจัย : จุฑาทิพย์ เอี่ยมปิยะกุล
คำค้น : ศิลปกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , ครูศิลปศึกษา , โรงเรียนสาธิต , การตั้งคำถาม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อำไพ ตีรณสาร , อภิชาติ พลประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16678
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาการใช้คำถามในการเรียนการสอนของครูศิลปะระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คำถามประกอบด้วยคำถาม 9 ประเภท คือ คำถามกำหนดทิศทาง คำถามเพื่อการค้นพบ คำถามเชิงวิเคราะห์ คำถามจำแนกข้อมูล คำถามลักษณะเฉพาะบุคคล คำถามในเชิงคาดคะเน คำถามปรับลำดับความคิด คำถามเชิงสังเคราะห์ และคำถามเชิงประเมินค่า กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอนศิลปะในโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 รวมจำนวน 7 คน ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกบทสนทนา แบบวิเคราะห์ข้อมูลประเภทคำถาม และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ครูศิลปะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ถามคำถามประเภทกำหนดทิศทาง มีจำนวนมากสุด คิดเป็น 38.00% รองลงมาคือ คำถามประเภทเพื่อการค้นพบ และคำถามประเภทเชิงวิเคราะห์ คิดเป็น 16.20% และ 14.33% ตามลำดับ โดยคำถามประเภทเชิงคาดคะเน คำถามประเภทลักษณะเฉพาะบุคคล คำถามประเภทจำแนกข้อมูล และคำถามประเภทปรับลำดับความคิด คิดเป็น 8.41%, 7.48%, 5.91% และ 5.60% ตามลำดับ ซึ่งคำถามประเภทเชิงประเมินค่า และคำถามประเภทเชิงสังเคราะห์ มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็น 2.80% และ 1.24% ตามลำดับ ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ระยะเวลา 50 นาที ในแต่ละคาบเรียน ครูจะถามคำถามในช่วงเวลาที่จำกัดประมาณ 10-15 นาที เวลาที่เหลือจะเป็นส่วนที่ให้นักเรียนปฏิบัติงาน นอกจากนี้แล้วนักเรียนแต่ละห้องมีจำนวนมากประมาณ 40-50 คน

บรรณานุกรม :
จุฑาทิพย์ เอี่ยมปิยะกุล . (2552). การศึกษาการใช้คำถามในการเรียนการสอนของครูศิลปะระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑาทิพย์ เอี่ยมปิยะกุล . 2552. "การศึกษาการใช้คำถามในการเรียนการสอนของครูศิลปะระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑาทิพย์ เอี่ยมปิยะกุล . "การศึกษาการใช้คำถามในการเรียนการสอนของครูศิลปะระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
จุฑาทิพย์ เอี่ยมปิยะกุล . การศึกษาการใช้คำถามในการเรียนการสอนของครูศิลปะระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.