ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการวางกรอบในข่าวสิ่งแวดล้อมต่อการรับรู้ความเสี่ยง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการวางกรอบในข่าวสิ่งแวดล้อมต่อการรับรู้ความเสี่ยง
นักวิจัย : ขุมทอง นพพันธ์
คำค้น : การสื่อข่าวและการเขียนข่าว , การสื่อสารความเสี่ยง , หนังสือพิมพ์ไทย , ปัญหาสิ่งแวดล้อม , การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16672
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาผลของการวางกรอบในการรายงานข่าวสิ่งแวดล้อมต่อการรับรู้ความเสี่ยงของผู้อ่าน และศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างการรับรู้ความสามารถในตนเองของผู้อ่าน และการวางกรอบในข่าวสิ่งแวดล้อมต่อการรับรู้ความเสี่ยง การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีกึ่งทดลอง โดยเรียบเรียงข่าวสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์และข่าวพายุฤดูร้อนขึ้นใหม่ ตามกรอบที่เป็นตัวแปรจัดกระทำ 3 แบบคือ กรอบเน้นเหตุการณ์ กรอบเน้นประเด็น และกรอบเน้นกึ่งเหตุการณ์กึ่งประเด็น และแบ่งการรับรู้ความสามารถของผู้อ่านออกเป็น 2 ประเภทคือ ผู้ที่รับรู้ความสามารถของตัวเองต่ำ และผู้ที่รับรู้ความสามารถของตัวเองสูง ข่าวที่ใช้ในการทดลองคือข่าวขยะอิเล็กทรอนิกส์และข่าวพายุฤดูร้อน กลุ่มตัวอย่างหนึ่งคนจะได้อ่านข่าวคนละหนึ่งชิ้น ผลการทดลองพบว่า กรอบการรายงานข่าวมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความเสี่ยง ในด้านโอกาสที่คิดว่าจะเกิดขึ้นและด้านผลกระทบที่คิดว่าจะเกิดกับตนเอง โดยกรอบเน้นประเด็นและกรอบเน้นเหตุการณ์ทำให้ผู้อ่านรับรู้ความเสี่ยงทั้งสองด้านนี้ สูงกว่าผู้ที่อ่านข่าวผ่านกรอบเน้นกึ่งเหตุการณ์กึ่งประเด็น อย่างไรก็ตามไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างกรอบและการรับรู้ความเสี่ยง ในด้านความรุนแรง ด้านความเกี่ยวข้องกับตนเอง และด้านผลกระทบที่คิดว่าจะเกิดกับบุคคลอื่น นอกจากนี้แล้วกรอบที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อแนวโน้มในการปฏิบัติตนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือการรับรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาแตกต่างกัน นอกจากนี้แล้วการทดลองครั้งนี้ไม่พบปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกรอบการรายงานข่าวและการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้ความเสี่ยง แนวโน้มที่จะปฏิบัติตนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือการรับรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของผู้อ่าน

บรรณานุกรม :
ขุมทอง นพพันธ์ . (2552). ผลของการวางกรอบในข่าวสิ่งแวดล้อมต่อการรับรู้ความเสี่ยง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขุมทอง นพพันธ์ . 2552. "ผลของการวางกรอบในข่าวสิ่งแวดล้อมต่อการรับรู้ความเสี่ยง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขุมทอง นพพันธ์ . "ผลของการวางกรอบในข่าวสิ่งแวดล้อมต่อการรับรู้ความเสี่ยง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ขุมทอง นพพันธ์ . ผลของการวางกรอบในข่าวสิ่งแวดล้อมต่อการรับรู้ความเสี่ยง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.