ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองกับการรับรู้ความก้าวร้าวของผู้รับสาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองกับการรับรู้ความก้าวร้าวของผู้รับสาร
นักวิจัย : เบญจพร อังศรีสุรพร
คำค้น : ความก้าวร้าวในโทรทัศน์ , การเปิดรับสื่อมวลชน , ผู้รับสาร , อุดมการณ์ทางการเมือง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16659
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง กับการรับรู้ความก้าวร้าวของผู้รับสาร โดยมีปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นตัวแปรควบคุม มีวิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด และแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามปริมาณการเปิดรับสื่อคือ มาก น้อย และไม่เคยเลย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่เปิดรับสื่อในปริมาณมาก มีความก้าวร้าวรุนแรงทางความคิด มากกว่ากลุ่มที่เปิดรับสื่อในปริมาณน้อยและกลุ่มที่ไม่เคยเปิดรับสื่อ แต่กลับพบว่าการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงทางวาจาและทางกาย ด้านการยอมรับความก้าวร้าวรุนแรงพบว่า กลุ่มที่เปิดรับสื่อในปริมาณมาก สามารถยอมรับความก้าวร้าวรุนแรงในสถานการณ์การรักษาความยุติธรรม และสถานการณ์การป้องกันตัวได้มากกว่ากลุ่มที่เปิดรับสื่อในปริมาณน้อย และกลุ่มที่ไม่เคยเปิดรับสื่อ ในขณะที่กลุ่มที่เปิดรับสื่อในปริมาณมาก สามารถยอมรับความก้าวร้าวรุนแรงในสถานการณ์การรักษาความสงบของสังคม และสถานการณ์การปฏิบัติตามหน้าที่น้อยกว่าบุคคลที่เปิดรับสื่อในปริมาณน้อย และกลุ่มที่ไม่เคยเปิดรับสื่อ ด้านทัศนคติที่เกี่ยวกับความก้าวร้าวรุนแรง พบว่า กลุ่มที่เปิดรับสื่อในปริมาณมากเห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาเหตุการณ์ไม่สงบในสังคม น้อยกว่ากลุ่มที่เปิดรับสื่อในปริมาณน้อย และกลุ่มที่ไม่เคยเปิดรับสื่อ และยังพบว่า กลุ่มที่เปิดรับสื่อในปริมาณมากเห็นด้วยกับประโยชน์จากการใช้ความรุนแรง น้อยกว่ากลุ่มที่เปิดรับสื่อในปริมาณน้อย ในขณะการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และการใช้ความรุนแรงตามกฎหมาย สุดท้าย การเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองไม่มีความสัมพันธ์กับ ผลกระทบด้านความชาชินต่อความก้าวร้าวรุนแรง และความกลัวที่จะตกเป็นเหยื่อความก้าวร้าวรุนแรง

บรรณานุกรม :
เบญจพร อังศรีสุรพร . (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองกับการรับรู้ความก้าวร้าวของผู้รับสาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจพร อังศรีสุรพร . 2552. "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองกับการรับรู้ความก้าวร้าวของผู้รับสาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจพร อังศรีสุรพร . "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองกับการรับรู้ความก้าวร้าวของผู้รับสาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
เบญจพร อังศรีสุรพร . ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองกับการรับรู้ความก้าวร้าวของผู้รับสาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.