ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางสีเขียวในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาและพื้นที่ต่อเนื่อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางสีเขียวในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาและพื้นที่ต่อเนื่อง
นักวิจัย : เดวิตร์ สุขเสน
คำค้น : นิเวศวิทยาเมือง -- ไทย -- หนองจอก (กรุงเทพฯ) , การพัฒนาชุมชนเมือง -- แง่สิ่งแวดล้อม , เส้นทางเดิน , ทางเท้า , ทางจักรยาน , ชุมชนคอยรุตตั๊กวา (กรุงเทพฯ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิลุบล คล่องเวสสะ , ดนัย ทายตะคุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16658
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาพื้นที่ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในกรอบการพัฒนาเมืองสีเขียว (Green city) ตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุทยานนครชานเมืองตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาภายใต้แนวคิดการพัฒนาเส้นทางสีเขียว (Greenway) ในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเดินทางให้เกิดเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกิจกรรมการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งการเดินเท้าและการใช้จักรยาน โดยศึกษาโครงข่ายการเดินทางของคนในชุมชนจากพื้นที่ต้นทาง (Origin) ไปยังพื้นที่ปลายทาง (Destination) เชื่อมโยงระหว่างบ้านพักอาศัย สถานที่ทำงาน สถานศึกษา พื้นที่นันทนาการ และพื้นที่บริการต่างๆ เป็นการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเดินทางของคนในชุมชน ซึ่งได้จากการเก็บแบบสอบถาม นำข้อมูลที่ได้มาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลลงในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพื่อให้เข้าใจรูปแบบจุดหมายปลายทางและเส้นทางการเดินทางในวันธรรมดาและวันหยุด รวมถึงพฤติกรรมการใช้ยานพาหนะและทัศนคติต่อการพัฒนาการเดินทางเพื่อสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเดินทางของคนในชุมชนสามารถเดินเท้าในระยะทาง 2 กิโลเมตร และใช้จักรยานระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยคนในชุมชนส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการพัฒนาเส้นทางที่เหมาะกับระยะการเดินเท้าและใช้จักรยานไปยังพื้นที่ปลายทางสำคัญ พร้อมกับการเสนอเส้นทางใหม่ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการเดินทางของคนในชุมชน เพื่อสร้างทางเลือกการเดินทางไปยังพื้นที่ปลายทางให้มีระยะทางที่สั้น สะดวก ปลอดภัย และต่อเนื่อง เป็นเส้นทางผ่านพื้นที่ศักยภาพในการพัฒนาเส้นทางสีเขียวในบริบทของพื้นที่เขตหนองจอก ได้แก่ พื้นที่คลอง และพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อการเดินทางและการพักผ่อนหย่อนใจตลอดแนวเส้นทางสีเขียว เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเส้นทางสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยานที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการเดินทางของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

บรรณานุกรม :
เดวิตร์ สุขเสน . (2552). แนวทางการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางสีเขียวในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาและพื้นที่ต่อเนื่อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เดวิตร์ สุขเสน . 2552. "แนวทางการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางสีเขียวในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาและพื้นที่ต่อเนื่อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เดวิตร์ สุขเสน . "แนวทางการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางสีเขียวในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาและพื้นที่ต่อเนื่อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
เดวิตร์ สุขเสน . แนวทางการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางสีเขียวในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาและพื้นที่ต่อเนื่อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.