ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : พรภัทร์ ลือบุญธวัชชัย
คำค้น : สวนสาธารณะ -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การประเมิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิลุบล คล่องเวสสะ , ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16590
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาทฤษฎีและประยุกต์กระบวนการประเมินการให้บริการสวนสาธารณะ เพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินที่มีตัวชี้วัดชัดเจน สำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงสวน และสามารถใช้ประเมินได้เป็นประจำทุกรอบปีโดยเจ้าหน้าที่เทศบาล ข้อมูลที่เก็บด้วยเครื่องมือที่พัฒนานี้จะสามารถประเมินค่า และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินเพื่อให้เห็นภาพรวมของสวนได้โดยไม่ซับซ้อน การวิจัยประกอบด้วย ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษา 1) กระบวนการประเมินโดยทั่วไป ควบคู่กับ 2) ข้อพิจารณาสวนสาธารณะระดับชุมชน เมื่อทราบแนวคิดโดยรวมของการประเมินการให้บริการสวนสาธารณะแล้ว จึงนำหัวข้อพิจารณาทั้งหมดจากการวิเคราะห์ไปปรึกษานักออกแบบและผู้บริหารสวน รวมถึงสัมภาษณ์ความเห็นจากผู้ใช้งานสวนสาธารณะระดับชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาเป็นตัวชี้วัดในเครื่องมือ และเลือกเทคนิคการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม ในขั้นตอนการทดสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่าง 200 คน จากกลุ่มผู้ใช้งานสวนสาธารณะชุมชนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยชุดแบบสอบถามระดับความสำคัญและระดับความพึงพอใจ จากนั้นได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วยแผนภาพหลายแกนในหัวข้อพิจารณาต่างๆ ในช่วงท้ายของขั้นตอนประเมินผล พบว่า นอกจากการประเมินตัวชี้วัดผ่านแผนภาพหลายแกนแล้ว ยังสามารถนำข้อมูลสัดส่วนผู้ใช้งานและรายละเอียดส่วนบุคคลมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อศึกษาผลการประเมินในมิติอื่นๆ และผู้วิจัยได้เสนอแนวทางพัฒนาเครื่องมือประเมิน เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
พรภัทร์ ลือบุญธวัชชัย . (2552). เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรภัทร์ ลือบุญธวัชชัย . 2552. "เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรภัทร์ ลือบุญธวัชชัย . "เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พรภัทร์ ลือบุญธวัชชัย . เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.