ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบการพยากรณ์บุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบการพยากรณ์บุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
นักวิจัย : ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
คำค้น : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- บุคลากรทางการแพทย์ , บุคลากรทางการแพทย์ -- พยากรณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16589
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การดำเนินงานให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มักประสบปัญหาด้านการจัดเตรียมทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม กับความต้องการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ งานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและออกแบบ ระบบสารสนเทศของการพยากรณ์ความต้องการบุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ โดยระบบที่พัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การพยากรณ์เพื่อหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และของการแปลงความต้องการไปเป็นทรัพยากรที่ใช้ออกปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินงานวิจัย เริ่มจากการศึกษาการจัดเตรียมทรัพยากรของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รวมถึงการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบกระบวนการทำงานและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงาน โดยนำทฤษฎีการพยากรณ์ทางสถิติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใช้แก้ไขปัญหา ด้านความต้องการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ และส่วนทฤษฎีด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางสาธารณสุข และหลักการใช้เวชภัณฑ์มาใช้แก้ไขปัญหา ด้านการแปลงความต้องการไปเป็นทรัพยากรที่ใช้ออกปฏิบัติงาน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ออกระบบแบบสารสนเทศในส่วนของหน้าจอการทำงาน เอกสารและรายงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานที่ได้ออกแบบ ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยคือ แนวคิดและขั้นตอนการทำงานของระบบที่สามารถประมวลผลได้ตามตรรกะที่ออกแบบทั้ง 2 ส่วน ซึ่งสามารถอธิบายด้วยแผนภาพกระบวนการทำงานและ User interface โดยการประเมินผลของงานวิจัยนี้ได้จัดสัมมนา เพื่อรวมรวบความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการวางแผนในทุกหน่วยงาน ซึ่งผลตอบรับของการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสัมมนาสรุปได้ว่า การออกแบบระบบการพยากรณ์บุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นั้น เป็นที่ยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าสัมมนาว่า กระบวนการทำงานและ User interface ที่ออกแบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรที่มีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

บรรณานุกรม :
ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ . (2552). การออกแบบระบบการพยากรณ์บุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ . 2552. "การออกแบบระบบการพยากรณ์บุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ . "การออกแบบระบบการพยากรณ์บุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ . การออกแบบระบบการพยากรณ์บุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.