ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตวารสารทางการทหารในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตวารสารทางการทหารในประเทศไทย
นักวิจัย : ฟริยา ขอนแก่น
คำค้น : การทหาร -- วารสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746360825 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16471
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาวารสารทางการทหารที่จัดพิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทย ในด้านหน่วยงานผู้ผลิตวารสาร วัตถุประสงค์ในการผลิต ประเภทของวารสาร กำหนดออก เนื้อหาวิชาของวารสาร กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย และวิธีการเผยแพร่วารสาร พร้อมทั้งศึกษาแหล่งผลิตวารสารทางการทหาร ในด้านการดำเนินการผลิต ปัญหา และข้อเสนอแนะในการผลิตวารสาร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า วารสารทางการทหารที่จัดพิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ผลิตโดยหน่วยงานราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ วารสารที่ผลิตส่วนใหญ่เป็นวารสารกึ่งวิชาการ โดยมีกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย คือ ทหารประจำการ ส่วนใหญ่มีกำหนดออกรายสามเดือน และมีเนื้อหาในสาขาการทหารทั่วไป การเผยแพร่ใช้วิธีแจกเป็นอภินันทนาการมากกว่าวิธีอื่น ปัญหาสำคัญในการผลิตวารสารทางการทหาร คือ ขาดแคลนผู้เขียนบทความ ผู้ผลิตวารสารได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในทางปรับปรุงการผลิตวารสาร ดังนี้ ผู้จัดทำควรขอรับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการในแขนงต่างๆ ส่งบทความมาตีพิมพ์ในวารสาร ควรมีสิ่งตอบแทนแก่ผู้เขียนเรื่อง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการส่งบทความลงเผยแพร่ในวารสาร และควรให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเป็นผู้ตรวจแก้ต้นฉบับ

บรรณานุกรม :
ฟริยา ขอนแก่น . (2539). การผลิตวารสารทางการทหารในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฟริยา ขอนแก่น . 2539. "การผลิตวารสารทางการทหารในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฟริยา ขอนแก่น . "การผลิตวารสารทางการทหารในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ฟริยา ขอนแก่น . การผลิตวารสารทางการทหารในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.