ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ดวงเดือน พยอมหอม
คำค้น : ครูพลศึกษา , พลศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จรูญ มีสิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746387707 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16461
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูพลศึกษาจำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและแบบสัดส่วนผู้วิจัย ทำการสังเกตการสอนกลุ่มตัวอย่างครูพลศึกษาแต่ละคน ตามสภาพจริงในชั้นเรียน 3 ครั้ง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการสอนพลศึกษาโดยรวมของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านการมอบงานให้นักเรียนปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 84.81 แต่ต้องปรับปรุงพฤติกรรมการสอนในเรื่องการมอบหมายงานให้นักเรียนไปปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนครูพลศึกษามีพฤติกรรมการสอนที่ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงตามลำดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อยได้แก่ 1) ด้านการดำเนินการสอน คิดเป็นร้อยละ 74.02 แต่ต้องปรับปรุงพฤติกรรมการสอนในเรื่องการให้นักเรียนสุขปฏิบัติหลังเรียนวิชาพลศึกษา การแนะนำให้นักเรียนรู้จักระมัดระวังการเล่นที่ก่อให้เกิดอันตราย และการสรุปบทเรียนเพื่อให้นักเรียนได้นำแบบฝึกทักษะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 2) ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของครูพลศึกษาคิดเป็นร้อยละ 73.70 แต่ต้องปรับปรุงพฤติกรรมการสอนในเรื่อง การเอาใจใส่ความปลอดภัยของนักเรียน และการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน และ 3) ด้านการเตรียมการสอนคิดเป็นร้อยละ 72.54 แต่ต้องปรับปรุงพฤติกรรมการสอนในเรื่องการเตรียมสื่อการสอน ครูพลศึกษามีพฤติกรรมการสอนที่ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 65.92 แต่ต้องปรับปรุงพฤติกรรมการสอนในเรื่องการซักถามความรู้ความเข้าใจในบทเรียน และพฤติกรรมการสอนที่ครูพลศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง 3 ด้าน เรียงตามลำดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการจูงใจและเสริมแรงทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 47.78 ยกเว้นในเรื่อง การสอนและจัดกิจกรรมอย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถของนักเรียน 2) ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 32.06 ยกเว้นในเรื่องการสอนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย และ 3) ด้านการใช้ทักษะกระบวนการในการสอน คิดเป็นร้อยละ 19.63 ยกเว้นการสอน ขั้นปฏิบัติด้วยความชื่นชม

บรรณานุกรม :
ดวงเดือน พยอมหอม . (2540). การศึกษาพฤติกรรมการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงเดือน พยอมหอม . 2540. "การศึกษาพฤติกรรมการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงเดือน พยอมหอม . "การศึกษาพฤติกรรมการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ดวงเดือน พยอมหอม . การศึกษาพฤติกรรมการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.