ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทางวิชาการ ก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของครูประถมศึกษา : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทางวิชาการ ก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของครูประถมศึกษา : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ
นักวิจัย : ช่อทิพย์ ทินบัว
คำค้น : คณะกรรมการข้าราชการครู -- การบริหารงานบุคคล , ข้าราชการครู , ครูประถมศึกษา , การกำหนดตำแหน่ง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิศา ชูโต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16572
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้ข้าราชครูทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3 และศึกษาว่าเมื่อดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 แล้วการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนอย่างไร มีความประสงค์ที่จะทำผลงานต่อไปหรือไม่ การจัดเก็บข้อมูลมี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 260 คน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ส่วนที่ 2 ศึกษาจากครูที่เป็นกรณีศึกษา 2 กรณี ผลการวิจัยสรุปถึงความสอดคล้องของข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้ 1. ปริมาณงานและคุณภาพงานหลังจากดำรงดำแหน่งอาจารย์ 3 แล้วนั้น ส่วนใหญ่จะเพิ่มมากขึ้น เช่น ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ เป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนครูในการให้คำแนะนำปรับปรุงการเรียนการสอน ฯลฯ ส่วนที่ยังเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา จำนวนห้องเรียนที่สอน 2. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้ข้าราชการครูทำผลงานทางวิชาการคือ ได้พัฒนาการเรียนการสอน ได้เลื่อนตำแหน่ง และรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น มีเกียรติยศ ชื่อเสียง ได้รับการยกย่องในสังคม 3. ปัจจัยที่ส่งผลให้ครูทำผลงานทางวิชาการต่อเพื่อขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3 รับเงินเดือนระดับ 9 คือ ต้องการพัฒนาการเรียนการสอน ต้องการมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เพื่อเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล ส่วนที่ไม่ทำต่อมีเหตุผลว่า อายุมาก สุขภาพไม่ค่อยดี ไม่มีเวลา

บรรณานุกรม :
ช่อทิพย์ ทินบัว . (2540). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทางวิชาการ ก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของครูประถมศึกษา : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ช่อทิพย์ ทินบัว . 2540. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทางวิชาการ ก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของครูประถมศึกษา : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ช่อทิพย์ ทินบัว . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทางวิชาการ ก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของครูประถมศึกษา : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ช่อทิพย์ ทินบัว . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทางวิชาการ ก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของครูประถมศึกษา : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.