ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการโครงการการออกกำลังกาย ของหน่วยงานรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการโครงการการออกกำลังกาย ของหน่วยงานรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จันทิมา สีไพร
คำค้น : การออกกำลังกาย , แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2531-2539) , แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2540-2544)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบัติ กาญจนกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746387693 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16569
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการโครงการการออกกำลังกายของหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบปัญหาการดำเนินการโครงการการออกกำลังกายในด้าน บุคลากร งบประมาณ การดำเนินการ สถานที่ อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก โดยผู้วิจัยส่งแบบสำรวจจำนวน 107 ฉบับ ให้กับประธานโครงการของหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้รับแบบสำรวจกลับคืนมาทั้งสิ้น 90 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.1 และส่งแบบสอบถามจำนวน 804 ฉบับ ให้กับคณะกรรมการบริหารโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 712 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.56 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความมีนัยสำคัญของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบค่า "ที" (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. หน่วยงานราชการ 62 หน่วยงาน มีการดำเนินการโครงการการออกกำลังกาย 41 หน่วยงาน โดยหน่วยงานส่วนใหญ่มีบุคลากรที่มีความรู้โดยตรงด้านการออกกำลังกายน้อยกว่า 5 คน ร้อยละ 51.2 งบประมาณที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงจากสมาชิกที่ใช้บริการสถานออกกำลังกาย หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเฉพาะวันทำการ ร้อยละ 58.5 สถานที่ออกกำลังกายที่มีมากที่สุดได้แก่ สนามเทเบิลเทนนิส ห้องฝึกด้วยน้ำหนัก และสนามตะกร้อ มีการบริการให้ยืมอุปกรณ์ประเภทลูกบาสเก็ตบอล ไม้เทเบิลเทนนิส มีตู้เก็บของสำหรับผู้มาออกกำลังกายน้อยกว่า 10 ตู้ ร้อยละ 48.8 2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 28 หน่วยงาน มีการดำเนินการโครงการออกกำลังกาย 26 หน่วยงาน โดยส่วนใหญ่มีบุคลากรที่มีความรู้โดยตรงด้านการออกกำลังกายน้อยกว่า 5 คน ร้อยละ 76.5 งบประมาณที่ได้รับส่วนใหญ่ได้จากงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเฉพาะวันทำการ ร้อยละ 69.2 สถานออกกำลังกายที่มีมากที่สุดได้แก่ สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ และห้องแอโรบิคด้านซ์ ส่วนใหญ่ไม่มีการบริการให้ยืมอุปกรณ์กีฬา และมีตู้เก็บของสำหรับผู้มาออกกำลังกายตั้งแต่ 15 ตู้ขึ้นไป ร้อยละ 53.9 3. ปัญหาการดำเนินการโครงการโดยรวมของหน่วยงานราชการในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณด้านสถานที่ ด้านอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 4. ปัญหาการดำเนินการโครงการโดยรวมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการดำเนินการ ด้านสถานที่ ด้านอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 5. การเปรียบเทียบปัญหาการดำเนินการโครงการการออกกำลังกายของหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างกลุ่มคณะกรรมการบริหารโครงการและกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า กลุ่มคณะกรรมการบริหารโครงการกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานราชการ และคณะกรรมการบริหารโครงการกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีปัญหาการดำเนินการโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มคณะกรรมการบริหารโครงการของหน่วยงานราชการกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานราชการกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีปัญหาการดำเนินการโครงการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
จันทิมา สีไพร . (2540). การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการโครงการการออกกำลังกาย ของหน่วยงานรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทิมา สีไพร . 2540. "การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการโครงการการออกกำลังกาย ของหน่วยงานรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทิมา สีไพร . "การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการโครงการการออกกำลังกาย ของหน่วยงานรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
จันทิมา สีไพร . การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการโครงการการออกกำลังกาย ของหน่วยงานรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.