ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาแบบพึ่งตนเอง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาแบบพึ่งตนเอง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : ชัยวัฒน์ อาษานอก
คำค้น : โรงเรียนประถมศึกษา , โรงเรียนประถมศึกษาแบบพึ่งตนเอง , การพึ่งตนเอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : แรมสมร อยู่สถาพร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746376438 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16486
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาแบบพึ่งตนเอง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน รวมทั้งสิ้น 74 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งหมด 4 ชุด คือ แบบศึกษาเอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสำรวจ และแบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ และการพรรณาในรูปของความเรียง ผลการวิจัยพบว่า 1) ในด้านการจัดระบบโครงสร้างของโรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่จัดโครงสร้างทางการบริหารโรงเรียนในลักษณะของโรงเรียนขนาดใหญ่ ส่วนมากมีนักเรียนเพศชาย และเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง โรงเรียนทั้งหมดได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด และมีปัญหาในด้านอาหารและเครื่องนุ่งห่มสำหรับนักเรียน 2) ในด้านนโยบายการจัดการศึกษาแบบพึ่งตนเอง โรงเรียนส่วนใหญ่รับนโยบายมาจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด โดยมีหลักการ คือ มุ่งเปิดโอกาสให้เด็กในวัยเรียนทุกคนเข้ารับการศึกษาอย่างครบถ้วน โรงเรียนทั้งหมดจะมีปัญหาโดยขาดเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครูศึกษา 3) ในด้านการปรับและจัดทำหลักสูตรสำหรับโรงเรียนแบบพึ่งตนเอง โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ดำเนินการปรับและจัดทำหลักสูตรสำหรับโรงเรียนแบบพึ่งตนเอง 4) ในด้านการนำหลักสูตรไปใช้ โรงเรียนส่วนใหญ่จัดเตรียมบุคลากร โดยจัดครูเข้ารับการอบรมหรือสัมมนา ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน วัดและประเมินผลโดยการทดสอบ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรประเภทกิจกรรมการทำสวนผัก และกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ 5) ในด้านบริการที่ทางโรงเรียนจัดให้สำหรับนักเรียน โรงเรียนทั้งหมดจัดบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และบริการอาหารกลางวัน ส่วนโรงเรียนบางโรงจัดบริการตัดผมนักเรียน บริการห้องสมุดโรงเรียนและบริการความก้าวหน้าทางวิชาการ 6) ในด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเขาและเชิงเขา มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการหาเลี้ยงชีพประเภทบ้านพักนักเรียน ห้องน้ำนักเรียน สถานที่สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว สถานที่สำหรับปลูกไม้ผล สถานที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และเครื่องมือการเกษตร 7) ในด้านการดำรงชีวิตประจำวันภายในโรงเรียน ครูผู้สอนส่วนใหญ่จัดระบบโครงสร้างการปกครองในบ้านพักออกเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น จัดให้มีประธานบ้านพัก รองประธานบ้านพัก และสมาชิกบ้านพัก ซึ่งส่วนมากมีวิธีวางแผนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบประจำวันโดยการจัดทำแผนงานเพื่อนำไปปฏิบัติล่วงหน้า

บรรณานุกรม :
ชัยวัฒน์ อาษานอก . (2540). สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาแบบพึ่งตนเอง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยวัฒน์ อาษานอก . 2540. "สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาแบบพึ่งตนเอง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยวัฒน์ อาษานอก . "สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาแบบพึ่งตนเอง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ชัยวัฒน์ อาษานอก . สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาแบบพึ่งตนเอง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.