ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สำหรับผู้ใช้แรงงานในโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สำหรับผู้ใช้แรงงานในโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนคร
นักวิจัย : จักรภพ กาบทอง
คำค้น : ลูกจ้าง -- ที่อยู่อาศัย , สวัสดิการในโรงงาน , สวัสดิการลูกจ้าง , นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16481
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพความเป็นอยู่ สภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนปัญหาที่อยู่อาศัยของลูกจ้างแรงงานที่ทำงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผู้ประกอบการ และความคิดเห็นของผู้ประกอบการในเรื่องการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ลูกจ้างแรงงาน รวมถึงปัญหาที่พบวิธีการแก้ไข และการเสนอแนะแนวทางในการจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับลูกจ้างแรงงาน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกจ้างแรงงาน ซึ่งมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 3,370 บาทขึ้นไป จำนวน 332 ราย และผู้ประกอบการ จำนวน 50 โรงงาน จากการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะไม่มีที่อยู่อาศัยให้กับลูกจ้างแรงงาน แรงงานส่วนใหญ่จะเช่าห้องพักอยู่ ซึ่งเป็นของเอกชนให้เช่า ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านแถวผนังก่ออิฐ 2-3 ชั้น ขนาดห้องพักเฉลี่ย 12 ตารางเมตร ต่อ 2 คน โดยลูกจ้างแรงงานจะเช่ารวมกันอยู่ แรงงานที่เช่าห้องพักของเอกชนมีความพึงพอใจต่อที่อยู่อาศัยในระดับพอใช้หรือปานกลาง ปัญหาที่มีอยู่คือปัญหาเรื่องค่าเช่าที่พักอาศัยซึ่งมีราคาสูงทำให้ลูกจ้างแรงงานต้องใช้จ่ายเงินในเรื่องที่พักอาศัยมากกว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกจ้างแรงงาน จะเป็นการตอบสนองความต้องการในด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกจ้างแรงงาน และจะเกิดประโยชน์ด้วยกันหลายฝ่าย จึงขอเสนอแนะแนวทางในการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย คือ ผู้ประกอบการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน หรือร่วมลงทุนกับกลุ่มนักพัฒนาที่ดินสร้างที่พักอาศัยให้กับแรงงานเช่า ในราคาถูกกว่าทั่วไป

บรรณานุกรม :
จักรภพ กาบทอง . (2539). สภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สำหรับผู้ใช้แรงงานในโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จักรภพ กาบทอง . 2539. "สภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สำหรับผู้ใช้แรงงานในโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จักรภพ กาบทอง . "สภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สำหรับผู้ใช้แรงงานในโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
จักรภพ กาบทอง . สภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สำหรับผู้ใช้แรงงานในโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.