ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดอุทยานการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดอุทยานการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
นักวิจัย : บุญเรือน เดชเพิ่มสุข
คำค้น : อุทยานการศึกษา , โรงเรียนประถมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงษ์ จิตระดับ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16480
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดอุทยานการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1 ด้านขั้นการเตรียมการ ด้านขั้นการดำเนินงาน ด้านขั้นการประเมินติดตามผล จากโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างประชากร จำนวน 23 โรง ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหาร ครู ประชาชน กลุ่มละ 23 คน และนักเรียนจำนวน 46 คน รวมทั้งสิ้น 115 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบศึกษาเอกสาร แบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพด้านขั้นการเตรียมการ ผู้บริหาร ครูไม่ได้รับการอบรมการจัดอุทยานการศึกษาปัญหา ได้แก่ นโยบายการจัดไม่ชัดเจนแน่นอน บุคลากรไม่มีความรู้เรื่องการจัดอุทยานการศึกษาไม่มีการจัดสรรงบประมาณ 2. สภาพด้านขั้นการดำเนินงาน มีการจัดกิจกรรมโดยพิจารณาความพร้อม หรือความเหมาะสม มีการถ่ายโอนทรัพยากร เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแหล่งวิชาการและแหล่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม มีการปรับแต่งต้นไม้ที่มีอยู่เดิมให้สวยงาม ร่มรื่น สะอาด เปิดให้ประชาชนเข้าพักผ่อนหย่อนใจ เรียนรู้ชื่อพันธุ์ไม้จากป้าย ไม่เสียค่าเข้าบริการ ใช้ห้องสมุดเป็นสถานที่สื่อกลางในการจัดกิจกรรมวิชาการ มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมโดยการอบรมและนั่งสมาธิ สอนให้รู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยการจัดทำเอกสารแผ่นพับ ปัญหาได้แก่ ขาดคู่มือ ขาดงบประมาณ ไม่มีเวลาประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ขาดบุคลากรในการอำนวยความสะดวกและให้ความรู้แก่ประชาชน ขาดผู้เชี่ยวชาญในแหล่งวิทยาการที่มีอยู่ในและใกล้บริเวณโรงเรียน ครูขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนโดยใช้อุทยานการศึกษา 3. สภาพด้านขั้นการประเมินติดตามผล ใช้วิธีการประชุมครู ปัญหาได้แก่ ขาดการประเมินติดตามผลและรวบรวมการรายงานผลอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัด

บรรณานุกรม :
บุญเรือน เดชเพิ่มสุข . (2540). การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดอุทยานการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญเรือน เดชเพิ่มสุข . 2540. "การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดอุทยานการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญเรือน เดชเพิ่มสุข . "การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดอุทยานการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
บุญเรือน เดชเพิ่มสุข . การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดอุทยานการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.