ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
นักวิจัย : เบญจพร พิสิษฐจุฑาทิพย์
คำค้น : คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : น้อมศรี เคท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16454
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาสภาพและปัญหาการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือผู้บริหาร 76 คน ครูผู้รับผิดชอบ 76 คน และนักเรียน 240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสำรวจ ผลการวิจัยพบว่า (1) ด้านการเตรียมการดำเนินงาน ผู้บริหารและครูมีการเตรียมจัดกิจกรรม ส่งครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ครูจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเตรียมนักเรียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ปัญหาที่พบคือ เวลาในการเตรียมการมีน้อย (2) ด้านการดำเนินงาน ผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ครูจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม กิจกรรมที่จัดส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ในด้านวิทยาศาสตร์ส่งเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการทดลอง และทักษะการคิดคำนวณ กิจกรรมที่จัดได้แก่ การวาดภาพเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ ปัญหาที่พบคือ ขาดครูที่จบวิชาเอกคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขาดงบประมาณและสถานที่ (3) ด้านการประเมินผล ครูใช้วิธีสังเกตและนำผลมาปรับปรุงเพื่อจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ทักษะที่นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นในทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การแก้โจทย์ปัญหาและการคิดคำนวณ ในด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการสังเกต การจำแนกประเภท และการวัด ปัญหาที่พบคือ ขาดความต่อเนื่องในการติดตามประเมินผล และขาดงบประมาณในการจัดทำเครื่องมือ

บรรณานุกรม :
เบญจพร พิสิษฐจุฑาทิพย์ . (2540). สภาพและปัญหาการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจพร พิสิษฐจุฑาทิพย์ . 2540. "สภาพและปัญหาการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจพร พิสิษฐจุฑาทิพย์ . "สภาพและปัญหาการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
เบญจพร พิสิษฐจุฑาทิพย์ . สภาพและปัญหาการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.