ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการ หน้าที่ และผลกระทบของหน้าต่างโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการ หน้าที่ และผลกระทบของหน้าต่างโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต
นักวิจัย : พิมพ์นารา บรรจง
คำค้น : โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต , ผู้รับสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16536
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยทั้งหมด 4 ข้อ (1) เพื่อศึกษาถึงลำดับพัฒนาการของหน้าต่างโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต (2) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของหน้าต่างโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ (3) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยในการเลือกใช้หน้าต่างโฆษณาในการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ และ (4) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของหน้าต่างโฆษณาที่มีต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในแง่ของการเปิดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงหน้าต่างโฆษณา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยเชิงสถิติ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการใช้แบบสอบถาม โดยมีแหล่งข้อมูลทั้งหมด 3 แหล่ง (1) หน้าต่างโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ 30 เว็บไซต์ (2) ผู้ผลิตและวางแผนสื่อโฆษณาจาก 4 องค์กร (3) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน 200 คน โดยมีลักษณะทางประชากรคือ กลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพศชายและหญิง ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1. พัฒนาการของหน้าต่างโฆษณาแบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคที่ 1 ยุคกำเนิดหน้าต่างโฆษณาซึ่งเริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย รูปแบบหน้าต่างโฆษณาที่ใช้เป็นแบบปรากฏแยกจากหน้าเว็บไซต์ (Pop-up) ยุคที่ 2 ยุคหน้าต่างโฆษณาถูกปิดกั้น เนื่องจากการเกิดโปรแกรม/ฟังชั่นที่ใช้ต่อต้านการแสดงผลของหน้าต่างโฆษณา (Pop-up blocker) และยุคที่ 3 หน้าต่างโฆษณาลอยซึ่งหน้าต่างโฆษณาเป็นแบบปรากฏอยู่บนหน้าเดียวกันกับเว็บไซต์ (Hover pop-up) เพื่อการหลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรม/ฟังก์ชั่นต่อต้านการแสดงผล แต่ในยุคนี้ยังคงมีการใช้หน้าต่างโฆษณาแบบปรากฏแยกจากหน้าเว็บไซต์ในยุคแรกควบคู่ไปด้วย 1. หน้าที่ของหน้าต่างโฆษณาแบ่งเป็น 2 เกณฑ์ 1.1 เกณฑ์ฐานะของสื่อ 2 หน้าที่ แบ่งเป็น สื่อหลักและสื่อรอง 1.2 เกณฑ์วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 5 หน้าที่ เรียงตามลำดับความสำคัญ (1) การให้ข้อมูลข่าวสาร (2) การสนับสนุนกิจกรรมการสื่อสารการตลาด (3) การเตือนความทรงจำ เสริมสร้างความมั่นใจ (4) การโน้มน้าวกระตุ้นให้เกิดการซื้อ และ (5) การแสดงรายการ 2. ปัจจัยในการเลือกใช้หน้าต่างโฆษณาที่สำคัญที่สุดคือ อัตราค่าโฆษณา (Advertising rates) ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะเป็นปัจจัยเสริมที่นำมาช่วยในการพิจารณา 3. การเปิดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงหน้าต่างโฆษณาของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีทัศนคติที่เป็นกลางต่อหน้าต่างโฆษณา ซึ่งมีการเปิดรับหน้าต่างโฆษณาด้วยความบังเอิญ มีแรงจูงใจในการเปิดรับคือเนื้อหาที่มากับหน้าต่างโฆษณา และในการหลีกเลี่ยงมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงหน้าต่างโฆษณา เนื่องจากมีความถี่ในการปรากฏมากเกินไป และมีข้อมูลที่ทำหน้าที่ในการโน้มน้าวใจกระตุ้นให้เกิดการซื้อ

บรรณานุกรม :
พิมพ์นารา บรรจง . (2552). พัฒนาการ หน้าที่ และผลกระทบของหน้าต่างโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์นารา บรรจง . 2552. "พัฒนาการ หน้าที่ และผลกระทบของหน้าต่างโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์นารา บรรจง . "พัฒนาการ หน้าที่ และผลกระทบของหน้าต่างโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พิมพ์นารา บรรจง . พัฒนาการ หน้าที่ และผลกระทบของหน้าต่างโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.