ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของแอมเฟตามีนและแอลกอฮอล์ต่อความสามารถในการผสมติด ในหนูแรทเพศผู้โตเต็มวัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของแอมเฟตามีนและแอลกอฮอล์ต่อความสามารถในการผสมติด ในหนูแรทเพศผู้โตเต็มวัย
นักวิจัย : สุภาพร วรรณศิริ
คำค้น : แอมฟิตะมิน , แอลกอฮอล์ , อสุจิ , การผสมเชื้อ , เทสทอสเตอโรน , หนู
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประคอง ดังประพฤทธิ์กุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16379
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

ศึกษาผลของแอมเฟตามีนและแอลกอฮอล์ และผลรวมของแอมเฟตามีนกับแอลกอฮอล์ ต่อระบบสืบพันธุ์ของหนูแรทเพศผู้โตเต็มวัย พบว่าเมื่อฉีดแอมเฟตามีนขนาด 10, 20 และ 30 มก./น้ำหนักตัว 1 กก./วัน เข้าช่องท้องเป็นเวลาติดต่อกัน 30 วัน ไม่ทำให้ระดับเทสโทสเตอโรนในซีรัม, คุณภาพ ของตัวอสุจิและความสามารถในการผสมติดเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ในขณะที่เมื่อฉีดแอลกอฮอล์ 40 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 0.5 มล./วัน ติดต่อกัน 30 วัน ทำให้ระดับเทสโทสเตอโรนในซีรัมลดลงจาก 2785.11 เป็น 1743.55 พิโคโมล/ลิตร สัตว์ทดลอง จำนวน 40 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิแบบรุดไปข้างหน้าลดลง และจำนวน 50 เปอร์เซ็นต์ มีความสามารถในการผสมติดลดลง เมื่อหนูได้รับส่วนผสมของแอมเฟตามีน 10 มก. และแอลกอฮอล์ 40 เปอร์เซ็นต์ ติดต่อกัน 30 วัน ทำให้ระดับเทสโทสเตอโรนในซีรัมลดลงจาก 2785.11 เป็น 1492.70 พิโคโมล/ลิตร สัตว์ทดลองจำนวน 50 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิแบบรุดไปข้างหน้าลดลง และจำนวน 80 เปอร์เซ็นต์ มีความสามารถในการผสมติดลดลง แต่เมื่อให้แอมเฟตามีนเพิ่มขึ้นเป็น 20 มก. ร่วมกับแอลกอฮอล์ 40 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ระดับเทสโทสเตอโรนในซีรัมลดลงจาก 2785.11 เป็น 1896.00 พิโคโมล/ลิตร แต่ไม่ทำให้คุณภาพของตัวอสุจิและความสามารถในการผสมติด เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด สำหรับส่วนผสมของแอมเฟตามีน 30 มก. และแอลกอฮอล์ 40 เปอร์เซ็นต์ พบว่าไม่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ของหนูทดลอง เมื่อทดลองดูผลของสารดังกล่าวต่อการหลั่งเทสโทสเตอโรน จากเซลล์ลัยดิกในหลอดทดลองพบว่า แอมเฟตามีนขนาด 0.25, 0.5 และ 1.0 มก./100 ไมโครลิตร สามารถยับยั้งการหลั่งเทสโทสเตอโรนลงเหลือ 55, 28, และ 8 เฟมโตโมล/100 ไมโครลิตร ตามลำดับ ส่วนแอลกอฮอล์ขนาด 1100 มิลลิโมล/100 ไมโครลิตร ยับยั้งการหลั่งเทสโทสเตอโรนลงเหลือ 45 เฟมโตโมล/100 ไมโครลิตร และเมื่อให้แอมเฟตามีนขนาด 0.25 มก./100 ไมโครลิตร ร่วมกับแอลกอฮอล์ 1100 มิลลิโมล/100 ไมโครลิตร สามารถยับยั้งการหลั่งเทสโทสเตอโรนลงเหลือ 65 เฟมโตโมล/100 ไมโครลิตร จากการศึกษาครั้งนี้อาจสรุปได้ว่าแอมเฟตามีนมีผลยับยั้ง การหลั่งเทสโทสเตอโรนที่ระดับเซลล์ลัยดิกโดยตรง ส่วนแอลกอฮอล์มีผลผ่านฮัยโปธาลามัสและต่อมใต้สมอง และสารทั้งสองไม่มีผลเสริมฤทธิ์กัน

บรรณานุกรม :
สุภาพร วรรณศิริ . (2538). ผลของแอมเฟตามีนและแอลกอฮอล์ต่อความสามารถในการผสมติด ในหนูแรทเพศผู้โตเต็มวัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร วรรณศิริ . 2538. "ผลของแอมเฟตามีนและแอลกอฮอล์ต่อความสามารถในการผสมติด ในหนูแรทเพศผู้โตเต็มวัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร วรรณศิริ . "ผลของแอมเฟตามีนและแอลกอฮอล์ต่อความสามารถในการผสมติด ในหนูแรทเพศผู้โตเต็มวัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
สุภาพร วรรณศิริ . ผลของแอมเฟตามีนและแอลกอฮอล์ต่อความสามารถในการผสมติด ในหนูแรทเพศผู้โตเต็มวัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.