ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิจัย : พรพิมล เสาะด้น
คำค้น : ผู้สูงอายุ , ปราจีนบุรี -- ประชากร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มาลินี วงษ์สิทธิ์ , ศิริวรรณ ศิริบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16531
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาการเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรด้าน เศรษฐกิจ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย และการทำกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมทางสังคม และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี ข้อมูลที่ใช้ได้มาจากการวิจัยภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่ตกเป็นตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม มีประชากรอายุระหว่าง 40-59 ปี ตกเป็นตัวอย่างจำนวน 504 คน ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยการเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากร คือ 7.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน โดยประชากรเตรียมการมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การดูแลสุขภาพร่างกาย และการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยการเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเป็นไปตามสมมติฐานคือ ภาวะสุขภาพ รายได้ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา เขตที่อยู่อาศัย ข้อมูลข่าวสารเรื่องการจัดการการเงินเพื่อยามสูงอายุ การปฏิบัติตัวในวัยสูงอายุ ลักษณะที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และสิทธิของผู้สูงอายุ แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุจากหอกระจายข่าวในชุมชน หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ใบปลิวหรือแผ่นพับ บุคคลในครอบครัวหรือญาติ และแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนพบว่า รายได้สามารถอธิบายการแปรผันของการเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุได้ดีที่สุด รองลงมาคือ แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุจากหอกระจายข่าวในชุมชน และข้อมูลข่าวสารเรื่องการจัดการการเงินเพื่อยามสูงอายุ

บรรณานุกรม :
พรพิมล เสาะด้น . (2552). การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพิมล เสาะด้น . 2552. "การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพิมล เสาะด้น . "การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พรพิมล เสาะด้น . การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.