ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ต่อการเติบโต และการรอดของหอยหวาน Babylonia areolata

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ต่อการเติบโต และการรอดของหอยหวาน Babylonia areolata
นักวิจัย : สุกัญญา จันทร์งาม
คำค้น : หอยหวาน -- การเจริญเติบโต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16371
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม. )--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การทดลองนี้ได้พัฒนาอาหารสำเร็จรูปที่มีสารอาหารหลัก ได้แก่ โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ที่กำหนดเพื่อความเหมาะสมของระดับของสารอาหารดังกล่าวต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน การทดลองนี้ออกแบบการทดลองแบบสุ่มตลอด ที่มี 3 ปัจจัยร่วม (completely randomized design involved factorials) โดยมีโปรตีน 3 ระดับ (20, 28 และ36%) ไขมัน 2 ระดับ (10 และ15%) และคาร์โบไฮเดรต 3 ระดับ (25, 30 และ35%) อาหารเตรียมจากวัตถุดิบธรรมชาติและได้ทำการเลี้ยงหอยหวานขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ในระบบน้ำทะเลระบบหมุนเวียน ระยะเวลาเลี้ยง 6 เดือน ให้อาหาร 1 ครั้งต่อวัน หรือให้กินอาหารจนอิ่ม ผลการศึกษาพบว่า อาหารที่ศึกษาไม่มีผลต่ออัตรารอดของหอยหวาน (p>0.05) ในทุกชุดการทดลอง แต่มีผลต่อการเติบโตโดยความยาวเปลือก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p[< or =] 0.05) อาหารที่มีโปรตีน 36% มีอัตราการเติบโตสูงสุด ในขณะที่การเติบโตโดยน้ำหนักมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p[< or =]0.05) โดย ระดับโปรตีนที่ 36% คาร์โบไฮเดรตที่ 25% ไขมันที่ 10% มีอัตราการเติบโตสูงสุด ดังนั้นอาหารสูตรสำเร็จรูปที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหอยหวานควรมีระดับ โปรตีน, ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 36, 10 และ 25% ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
สุกัญญา จันทร์งาม . (2550). ผลของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ต่อการเติบโต และการรอดของหอยหวาน Babylonia areolata.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา จันทร์งาม . 2550. "ผลของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ต่อการเติบโต และการรอดของหอยหวาน Babylonia areolata".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา จันทร์งาม . "ผลของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ต่อการเติบโต และการรอดของหอยหวาน Babylonia areolata."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุกัญญา จันทร์งาม . ผลของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ต่อการเติบโต และการรอดของหอยหวาน Babylonia areolata. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.