ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
นักวิจัย : วรรณพร ทองตะโก
คำค้น : กีฬา , การบริหารการกีฬา -- ไทย , สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑา ติงศภัทิย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16923
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารกิจกรรมกีฬา ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการบริหาร กระบวนการบริหาร และการดำเนินงานด้านกิจกรรมกีฬา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมกีฬาจำนวน 200 คน และเป็นนิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาหรือเป็นนักกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 400 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 2 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น .90 และ .87 และนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าความแตกต่างด้วยค่าเอฟ และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1.ความคิดเห็นของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมกีฬา ในเรื่องทรัพยากรในการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษา และเรื่องกระบวนการในการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษา พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 1.1 ทรัพยากรในการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการจัดการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 1.2 กระบวนการในการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการชี้นำ และด้านการควบคุม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 2.ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาหรือเป็นนักกีฬาของสถาบันอุดมศึกษา ในเรื่องของการดำเนินการในการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน ด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ และด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ พบว่ามีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี 3.เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมกีฬา เกี่ยวกับทรัพยากรในการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมกีฬา เกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5.เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาหรือเป็นนักกีฬาของสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับการดำเนินการด้านกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
วรรณพร ทองตะโก . (2551). การศึกษาการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณพร ทองตะโก . 2551. "การศึกษาการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณพร ทองตะโก . "การศึกษาการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
วรรณพร ทองตะโก . การศึกษาการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.