ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลการสื่อสารของโครงการสร้างสรรค์ "คนพันธุ์อา"

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลการสื่อสารของโครงการสร้างสรรค์ "คนพันธุ์อา"
นักวิจัย : รินทร์ขวัญ สะอาดดี
คำค้น : นักเรียนอาชีวศึกษา , นักเรียน , วัยรุ่น , โครงการสร้างสรรค์ "คนพันธุ์อา" , ความก้าวร้าวในวัยรุ่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16920
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ สร้างสรรค์คนพันธุ์อา ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษา และศึกษาประสิทธิผลของ การสื่อสารด้านทัศนคติต่อการศึกษาในสายอาชีวศึกษา ภาพลักษณ์ที่มีต่อนักเรียนอาชีวศึกษา และการ ตัดสินใจเข้าศึกษาหรือส่งบุตรหลานศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษา ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการสร้างสรรค์คนพันธุ์อาโดยรวม จากสื่อทุกประเภทอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทสื่อพบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับ ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ จากสื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจในระดับน้อย แต่เปิดรับข่าวสารจากสื่อกิจกรรมและ สื่อมวลชนอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านทัศนคติต่อการศึกษาในสายอาชีวศึกษาอยู่ในระดับดี ภาพลักษณ์ โดยรวมที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อนักเรียนอาชีวศึกษาอยู่ในเชิงบวก นอกจากนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเข้า ศึกษาหรือส่งบุตรหลานศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาอยู่ในระดับไม่แน่ใจ แต่จะแนะนำให้บุคคลอื่นเข้าศึกษาหรือ แนะนำให้ส่งบุตรหลานศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ ดังนี้ 1. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการสร้างสรรค์คนพันธุ์อามีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการศึกษา ในสายอาชีวศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และอยู่ ในระดับต่ำมาก 2. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการสร้างสรรค์คนพันธุ์อามีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ที่มีต่อ นักเรียนอาชีวศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และอยู่ ในระดับต่ำ 3. ทัศนคติต่อการศึกษาในสายอาชีวศึกษามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาหรือส่งบุตรหลาน ศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และอยู่ในระดับต่ำ 4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อนักเรียนอาชีวศึกษามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาหรือส่งบุตรหลาน ศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และอยู่ในระดับต่ำ

บรรณานุกรม :
รินทร์ขวัญ สะอาดดี . (2552). ประสิทธิผลการสื่อสารของโครงการสร้างสรรค์ "คนพันธุ์อา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รินทร์ขวัญ สะอาดดี . 2552. "ประสิทธิผลการสื่อสารของโครงการสร้างสรรค์ "คนพันธุ์อา"".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รินทร์ขวัญ สะอาดดี . "ประสิทธิผลการสื่อสารของโครงการสร้างสรรค์ "คนพันธุ์อา"."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
รินทร์ขวัญ สะอาดดี . ประสิทธิผลการสื่อสารของโครงการสร้างสรรค์ "คนพันธุ์อา". กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.