ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะการใช้ภาษาในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันตามหลักนยางคศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะการใช้ภาษาในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันตามหลักนยางคศาสตร์
นักวิจัย : พิริยา เพชร์แก้ว
คำค้น : หนังสือพิมพ์ , ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16900
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงระดับของภาษาในข่าวหน้าหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงระดับของภาษากับการรับรู้ของผู้อ่าน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 วิธี ได้แก่การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์รายวัน 4 ชื่อฉบับ ได้แก่ มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ และกรุงเทพธุรกิจ และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคล ได้แก่ นักหนังสือพิมพ์ และผู้อ่านหนังสือพิมพ์ทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงระดับภาษาในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันตามหลักนยางคศาสตร์ในลักษณะการใช้ภาษาที่เป็นนามธรรมนั้น แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงระดับของที่ต้องการสื่อความหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และการเปลี่ยนแปลงระดับของภาษาที่ต้องการสื่อความหมายถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราว ส่วนสาเหตุที่นักหนังสือพิมพ์เลือกใช้ภาษาที่เป็นนามธรรมเนื่องจากขนาดของพื้นที่ข่าวที่มีจำกัด หลีกเลี่ยงจากคำที่เป็นทางการเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศของข่าว เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และเรื่องคุณค่าข่าว ผลจากการสัมภาษณ์ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ทั่วไป พบว่า การเปลี่ยนแปลงระดับของภาษาในลักษณะนามธรรมนี้ส่งผลให้ข่าวมีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากการรับรู้ที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดการคาดเดาและความอยากรู้ ส่วนข้อเสียของการใช้ภาษาที่เป็นนามธรรมคือ บางครั้งผู้อ่านเลือกอ่านข่าวเพียงแค่บางส่วนอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดได้

บรรณานุกรม :
พิริยา เพชร์แก้ว . (2552). ลักษณะการใช้ภาษาในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันตามหลักนยางคศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิริยา เพชร์แก้ว . 2552. "ลักษณะการใช้ภาษาในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันตามหลักนยางคศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิริยา เพชร์แก้ว . "ลักษณะการใช้ภาษาในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันตามหลักนยางคศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พิริยา เพชร์แก้ว . ลักษณะการใช้ภาษาในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันตามหลักนยางคศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.