ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบแรงเฉือนปอกของปลอกโลหะรัดฟัน ด้วยกลาสไอโอโนเมอร์และซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบแรงเฉือนปอกของปลอกโลหะรัดฟัน ด้วยกลาสไอโอโนเมอร์และซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์
นักวิจัย : ทรงชัย นครน้อย
คำค้น : ทันตกรรมจัดฟัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัชระ เพชรคุปต์ , ชลธชา ห้านิรัติศัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19254
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

การวิจัยนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงเฉือนปอกของกลาสไอโอโนเมอร์ กับซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์ในการยึดปลอกโลหะรัดฟันกับตัวฟัน ในงานทันตกรรมจัดฟัน ตลอดจนศึกษาถึงลักษณะของความล้มเหลวของกลาสไอโอโนเมอร์และซิงค์ฟอสเฟต ซีเมนต์ในการยึดปลอกโลหะรัดฟัน กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือฟันกรมน้อยซี่ที่ 1 ซึ่งได้จากการถอนฟันในผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งต้องถอนฟันกรามน้อยซี่ที่ 1 ทั้ง 4 ซี่ จำนวน 30 ราย โดยแบ่งฟันตัวอย่างที่ได้จากการถอนฟันในคนไข้รายเดียวกันออกเป็นคู่ คือ ฟันกรามน้อยบนด้านขวาและด้านซ้าย ฟันกรามน้อยล่างด้านขวาและด้านซ้าย ปลอกโลหะรัดฟัน, กลาสไอโอโนเมอร์และซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์ผลิตโดยบริษัท Ormco ทำการยึดปลอกโลหะรัดฟันที่เลือกขนาดให้เหมาะสมกับฟันแต่ละซึ่ ในด้านหนึ่งด้วยกลาสไอโอโนเมอร์และอีกด้านหนึ่งด้วยซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์ หลังจากปฏิกิริยาก่อตัวของซีเมนต์ไปแล้ว 24 ชั่วโมง นำไปวัดหาค่าเฉลี่ยแรงเฉือนปอกทดสอบทางสถิติโดย t-test พบว่า 1.มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.01) ระหว่างค่าเฉบี่ยแรงเฉือนปอกของกลาสไอโอโนเมอร์และซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์ ในการยึดปลอกโลหะรัดฟันในฟันกรามน้อยซี่ที่ 1 2.ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P>0.01) ระหว่างค่าเฉลี่ยแรงเฉือนปอกของกลาสไอโอโนเมอร์ ในการยึดปลอกโลหะรัดฟันในฟันกรามน้อยซี่ที่ 1 บนและล่าง และความล้มเหลวในการยึดส่วนใหญ่เกิดระหว่างตัวซีเมนต์ กับปลอกโลหะรัดฟัน 3.ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>.01) ระหว่างค่าเฉลี่ยแรงเฉือนบอกของซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์ ในการยึดปลอกโลหะรัดฟันในฟันกรามน้อยซี่ที่ 1 บนและล่าง และความล้มเหลวในการยึดส่วนใหญ่เกิดจากภายในตัวซีเมนต์เอง

บรรณานุกรม :
ทรงชัย นครน้อย . (2537). การศึกษาเปรียบเทียบแรงเฉือนปอกของปลอกโลหะรัดฟัน ด้วยกลาสไอโอโนเมอร์และซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรงชัย นครน้อย . 2537. "การศึกษาเปรียบเทียบแรงเฉือนปอกของปลอกโลหะรัดฟัน ด้วยกลาสไอโอโนเมอร์และซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรงชัย นครน้อย . "การศึกษาเปรียบเทียบแรงเฉือนปอกของปลอกโลหะรัดฟัน ด้วยกลาสไอโอโนเมอร์และซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
ทรงชัย นครน้อย . การศึกษาเปรียบเทียบแรงเฉือนปอกของปลอกโลหะรัดฟัน ด้วยกลาสไอโอโนเมอร์และซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.