ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทำนายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ตอนบน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทำนายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ตอนบน
นักวิจัย : จิราวรรณ พรหมชาติ
คำค้น : ความสัมพันธ์ในครอบครัว , แรงจูงใจ , เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ , การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ , วัยรุ่น , การควบคุมตนเองในวัยรุ่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นรลักขณ์ เอื้อกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16797
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

วัยรุ่นในปัจจุบันมีแนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอายุที่น้อยลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ นำไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มมากขึ้นในวัยผู้ใหญ่ วัตถุประสงค์ของการวิจัยความสัมพันธ์เชิง ทำนายครั้งนี้ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการจำแนกกลุ่มการดื่มและปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ตอนบน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12– 15 ปี จำนวน 420 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความ คาดหวังในผลลัพธ์เชิงบวก การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แรงจูงใจ ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความคาดหวังในผลลัพธ์เชิงลบ การทำหน้าที่ของครอบครัว และการรับรู้ การสนับสนุนจากเพื่อน ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ค่าความ เที่ยงของเครื่องมือโดยการคำนวณจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค คือ .70, .89, .93, .91, .87 และ .80 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการ วิเคราะห์จำแนกกลุ่ม ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความคาดหวังในผลลัพธ์เชิงลบ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และการรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางลบกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียน (r = -.40, -.23 และ -.16 ตามลำดับ) แรงจูงใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และความ คาดหวังในผลลัพธ์เชิงบวก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน (r = .40 และ .27 ตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการทำหน้าที่ของครอบครัว ไม่มี ความสัมพันธ์ทางสถิติกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน 2. แรงจูงใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความคาดหวังในผลลัพธ์เชิงลบ ความคาดหวัง ในผลลัพธ์เชิงบวก การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้การ สนับสนุนจากเพื่อน และการทำหน้าที่ของครอบครัว มีประสิทธิภาพในการจำแนกกลุ่มการดื่มและการ ปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คิดเป็นร้อยละ 25.5 และพยากรณ์ได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 72.4 (Canonical correlation = .505)

บรรณานุกรม :
จิราวรรณ พรหมชาติ . (2552). ปัจจัยทำนายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิราวรรณ พรหมชาติ . 2552. "ปัจจัยทำนายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิราวรรณ พรหมชาติ . "ปัจจัยทำนายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
จิราวรรณ พรหมชาติ . ปัจจัยทำนายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ตอนบน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.