ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารการเรียกคืนท่อบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารการเรียกคืนท่อบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม
นักวิจัย : ขวัญฤทัย ปั้นทอง
คำค้น : ก๊าซ , อุตสาหกรรมก๊าซ , ท่อแก๊ส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16793
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาการขาดแคลนท่อบรรจุแก๊สเพื่อใช้ในการผลิตของบริษัทผลิตแก๊สอุตสาหกรรมรายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งในการศึกษาจะทำการหาจำนวนท่อบบรรจุแก๊สที่ลูกค้าและที่โรงงานควรถือครองไว้ ณ ระดับการให้บริการที่ยอมรับได้ในการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย เพื่อทำการทดสอบว่าท่อบรรจุแก๊สที่บริษัทมีอยู่แล้ว มีจำนวนเพียงพอที่จะสนองตอบความต้องการใช้สุทธิหรือไม่ จากนั้นทำการหาสาเหตุของการขาดแคลนท่อบรรจุแก๊สรวมถึงเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโดยนำแบบจำลองวิเคราะห์กระบวนการโซ่อุปทานโดยใช้รหัสมาตรฐานอ้างอิงกลุ่มกระบวนการ (Supply Chain Operations Reference Model) หรือ แบบจำลอง SCOR มาปรับใช้เพื่อปรับกระบวนการวางแผนการรับคืน (Plan Return) และกระบวนการรับคืน (Deliver Return Process) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลของการศึกษาพบว่าท่อบรรจุแก๊สที่นำมาทำการศึกษานั้นมีเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการใช้สุทธิ ณ ระดับการให้บริการร้อยละ 99 ปัญหาท่อบรรจุแก๊สขาดแคลนที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากท่อบรรจุแก๊สอยู่ผิดที่ นั่นคือ มีท่อบรรจุแก๊สส่วนหนึ่งไปอยู่ที่ลูกค้ามากเกินจำเป็น และการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น บ่งชี้ว่าสาเหตุที่มีท่อบรรจุแก๊สอยู่กับลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าควรจะมี เกิดจากปัญหาการสื่อสารในการขอและรับคืนท่อบรรจุแก๊สระหว่างลูกค้ากับบริษัท ซึ่งในการศึกษานี้ได้ทำการนำเสนอกระบวนการทำงาน (Business Process) ใหม่เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น

บรรณานุกรม :
ขวัญฤทัย ปั้นทอง . (2551). การบริหารการเรียกคืนท่อบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญฤทัย ปั้นทอง . 2551. "การบริหารการเรียกคืนท่อบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญฤทัย ปั้นทอง . "การบริหารการเรียกคืนท่อบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ขวัญฤทัย ปั้นทอง . การบริหารการเรียกคืนท่อบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.